Лицензия

Лицензия Creative Commons
Материалы блога доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Атрибуция — Некоммерческое использование — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

Уважаемые читатели, если Вам понравилась публикация, распространите ее в социальных сетях (специальные кнопки внизу сообщений), это будет способствовать продвижению блога и подарит другим людям интересную информацию

С уважением Бугайчук К.Л.

Подумайте об этом

понедельник, 6 января 2014 г.

Повышение квалификации преподавателей ХНУВД

Тези доповіді опубліковані у листопаді 2013 року.

Бугайчук К.Л. Підвищення кваліфікації викладачів Харківського національного університету внутрішніх справ: практичні питання: Дистанційна освіта України ‑ 2013. Інформаційне освітнє середовище у системі дистанційного навчання в закладах освіти: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти [Текст] / К.Л. Бугайчук // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 25-27 листопада 2013 р., м. Харків. – Х. : ХНАДУ, 2013. – С. 27-31.

У 2013 році в Харківському національному університеті внутрішніх справ була запроваджена система заходів щодо підвищення кваліфікації викладачів в галузі дистанційного навчання. 

Етап 1.

На початку березня для усього професорсько-викладацького складу кафедр та молодих викладачів, що проходили навчання у «Школі педагогічної майстерності» проведені оглядові лекційні заняття з питань організації та проведення дистанційного навчального процесу за наступною тематикою:
 • Дистанційне навчання: сутність та сучасні тенденції розвитку.
 • Система управління навчанням «Moodle»: напрями використання у навчальному процес ВНЗ МВС України.
 • Соціальні сервіси у дистанційному навчанні.
 • Синхронні заходи у дистанційному навчанні. Правила створення презентацій.
Метою зазначених заходів було інформування професорсько-викладацького складу про сутність дистанційного навчання, його переваги, недоліки та можливості. Особливу увагу було наголошено на напрямах використання технологій дистанційного навчання у навчальному процесі Харківського національного університету внутрішніх справ, а також у власній професійній діяльності. На цих занаяттях були наведені приклади використання технологій ДО прри  викладанні дисциплін різної спрямованості.

Етап 2.

На підставі проведених заходів в університеті були сформовані дві групи викладачів з головної навчальної бази та Сумської філії, які мали проходити курс підвищення кваліфікації за напрямом «Розробка дистанційного навчального курсу», метою якого є створення викладачами Харківського національного університету справ та Сумської філії ХНУВС власних дистанційних курсів із навчальних дисциплін, що викладаються в університеті, відповідно до затверджених навчальних планів та програм підготовки фахівців.

В програму підготовки входило 2 окремих модулі:

 • «Основи дистанційного навчання» − 4 навчальні теми;
 • «Розробка дистанційного курсу» − 8 навчальних тем.
Матеріал модулів був розроблений у вигляді дистанційних курсів, які були затверджені науково-методичною радою Харківського національного університету внутрішніх справ у березні та липні 2013 року відповідно. Курси були спроектовані згідно з тижневим принципом планування та передбачали змішану модель організацію навчання протягом 12 тижнів: на одному тижні проводилося одне лекційне та практичне заняття, навчальні завдання виконуються дистанційно, спілкування та консультації також проводяться у дистанційному режимі.

Програма курсів включала також проведення настановних занять та надання додаткового тижня на виконання навчальних завдань. Загалом, базова тривалість курсу складала 108 академічних годин відповідно до пункту 4.2. наказу Міністерства освіти та науки України від 24.01.2013 р. № 48 «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів». 


Перед початком курсу було проведено окреме настановне заняття із майбутніми слухачами, на якому були оприлюднені організаційні особливості та порядок проходження вищезазначених навчальних курсів, надано інформацію щодо мети та завдань, які стоять перед учасниками.

Успішне завершення курсів підвищення кваліфікації визначалося наступними показниками:

 • виконання слухачами усіх практичних завдань передбачених в курсі «Основи дистанційного навчання»;
 • виконання слухачами усіх практичних завдань в курсі «Основи розробки дистанційного курсу»; 
 • розроблений дистанційний курс із власної дисципліни (або його частина в об’ємі не менше 3-4 тем);
 • розроблена та опублікована презентація створеного дистанційного курсу (частини курсу в об’ємі не менше 3-4 тем);
 • проходження підсумкового опитування та надання пропозицій щодо організації та проведення курсів підвищення кваліфікації в галузі розробки дистанційних курсів.
Розробка курсу проводилася відповідно до наказу Харківського національного університету внутрішніх справ від 16.04.2011 р. № 180 «Про затвердження Положення про порядок створення та експертизи дистанційних курсів у ХНУВС».

Програмним засобом розробки навчальних матеріалів виступала система управління навчанням «Moodle». В процесі проведення занять було наголошено що цю систему окрім інструменту для розробки дистанційних курсів можна взагалі використовувати: 

 • в якості системи тестування. 
 • платформи для спілкування, навчальної співпраці та обговорення навчальних проблем.
 • як інструмент створення та зберігання актуальних інформаційних ресурсів, для функціональної підготовки, вогневої підготовки, а також при підготовці для виконання вправ із фізичної підготовки, а це значно розширює конфігурацію застосування технологій дистанційного навчання у навчальному процесі.

За підсумками проведених занять можна зробити проміжні висновки:

1. Зазначений курс мають поступово і в передбаченому об’ємі пройти усі викладачі університету, адже автор курсу в такому випадку може оперативно вносити корективи у зазначені навчальні матеріали, не залежити від сторонніх працівників, підвищити власну кваліфікацію та педагогічну майстерність. Матеріал дистанційних курсів розроблений таким чином, щоб врахувати завантаження викладачів за основним місцем роботи.

2. Необхідними технічними умовами проведення курсів є наявність комп’ютерного класу для практичних занять, який забезпечений доступом до мережі Інтернет, а також екрану та відеопроектору для лекційних занять.

3. З метою забезпечення контролю за виконанням викладачами програми курсів підвищення кваліфікації доцільно проводити наприкінці їх закінчення публічний захист створених дистанційних курсів (частин дистанційних курсів).

4. Зазначені курси доцільно проводити протягом навчального року, не враховуючи літні місяці, на які припадає участь викладачів в держаних екзаменах, в роботі приймальної комісії, а також те, що багато з них можуть знаходитися у відпустках. Оптимальним періодом проведення таких курсів можна вважати жовтень-квітень навчального року, що також дасть можливість завершити розробку власного дистанційного курсу (в разі його великого обсягу) до кінця поточного, або початку нового навчального року.

5. Важливим кроком є розробка механізму заохочення викладачів, що успішно закінчили курси підвищення кваліфікації та систематично впроваджують їх результати у навчальний процес. Можливим є врахування результатів навчання на таких курсах при проведенні атестацій, нагороджень та подальшого просування викладачів по службі. Механізм заохочення виступає додатковим елементом мотивації викладачів до вдосконалення власного професійного рівня.

6. Негативним фактором є відсутність досконалого нормативного регулювання навантаження викладачів вищих навчальних закладів в галузі розробки електронних навчальних ресурсів, використання інформаційно-комунікаційних технологій у власному навчальному процесі. Це безумовно позначається на оптимізації навчального процесу та мотивації слухачів курсів підвищення кваліфікації.

7. Слід розглянути можливість проведення окремих курсів підвищення викладачів в галузі застосування інформаційно-комунікаційних технологій та соціальних сервісів web 2.0 в навчальному процесі. Як показує опитування слухачів, в них практично відсутні навички роботи з цифровою інформацією (курування контенту), володіння соціальними сервісами з професійною метою.


Соціальні сервіси, якими користуються слухачі курсів підвищення кваліфікації Харківського національного університету внутрішніх справ 
(дані станом на 10 грудня 2013 року)
Шляхом опитування викладачів визначені основні труднощі, що заважають використанню технологій дистанційного навчання у роботі викладача Харківського національного університету внутрішніх справ


На сьогодні викладачами університету вивчаються можливості залучення курсантів до створення навчальних матеріалів дистанційних курсів, що може позитивно вплинути, як на сам процес навчання так і на подальше дидактичне забезпечення навчальних дисциплін.
Нижче неведені фрагменти дистанційних курсів створених викладачами університету впродовж навчання

1. Фрагмент дистанційного курсу «Вогнева підготовка»2. Фрагмент дистанційного курсу 
«Розслідування злочинів пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів»

3. Фрагмент дистанційного курсу «Бухгалтерський облік»

4. Фрагмент дистанційного курсу «Господарський процес»
Напоследок - запись моего выступления

3 комментария: