Лицензия

Лицензия Creative Commons
Материалы блога доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Атрибуция — Некоммерческое использование — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

Уважаемые читатели, если Вам понравилась публикация, распространите ее в социальных сетях (специальные кнопки внизу сообщений), это будет способствовать продвижению блога и подарит другим людям интересную информацию

С уважением Бугайчук К.Л.

Подумайте об этом

воскресенье, 4 декабря 2011 г.

Персональне навчальне середовище


© К. Л. Бугайчук, 2011
ISSN 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання. 2011. №5 (25).
Режим доступу до журналу: http://www.journal.iitta.gov.ua

УДК 37.013
Бугайчук Костянтин Леонідович, к.ю.н., доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем профілактики правопорушень та взаємодії з населенням, Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків, e-mail: klbugaychuk@gmail.com

ПЕРСОНАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: ПЕРША СПРОБА ЗРОЗУМІТИ
Анотація
Актуальність матеріалу, викладеного у статті, зумовлена потребами аналізу сучасних підходів до проведення навчального процесу, в тому числі з використанням можливостей мережі Інтернет. Останнім часом за кордоном особливу увагу дослідників привертає «теорія конективізму», яка пов’язана із розповсюдженням соціальних сервісів (сервісів web 2.0), а також питання щодо сутності персонального навчального середовища – Personal Learning Environment. Автором проаналізований термін web 2.0, досліджений його вплив на виникнення конективізму та формування персонального навчального середовища. На підставі дослідження праць авторів теорії конективізму та їх послідовників, визначений зміст поняття «персональне навчальне середовище» та його складові, а також сформована власна точка зору на сутність цього явища.
Ключові слова: Персональне навчальне середовище, конективізм, web 2.0.
Постановка проблеми. Сучасний розвиток мережі Інтернет зумовлює виникнення принципово нових підходів до процесу навчання. Все частіше процес передачі інформації здійснюється за допомогою так званих «соціальних сервісів» або сервісів web 2.0. Розвиток використання web 2.0. у повсякденному житті все частіше спонукає дослідників до вивчення проблем та переваг їх використання у навчальному процесі.
Ще у 2005 році канадський дослідник Стефан Доунс (Stephen Downes) висловив думку про виникнення нового покоління електронного навчання E-learning 2.0, яке безпосередньо пов’язане з поширенням використання web 2.0. Зокрема, дослідник зазначає, що:
·   виростає нове покоління людей, які використовують Інтернет на новому рівні (цифрові аборигени). Ці люди народилися, коли Інтернет вже існував, вони сприймають його як природну якість життя і вони звикли бути в мережі;
·  нове покоління поводиться з фотографіями, відео та звуком так само як і з текстом;
· вони працюють з великою кількістю джерел одночасно та потребують постійного зв’язку і реакції на свої дії з боку інших осіб;
·  вони готові створювати свої власні джерела інформації і переробляти існуючі мережеві джерела [1].
Розвиваючи свої ідеї Стефан Доунс та Джордж Сименс (George Siemens) запропонували нову концепцію (теорію) навчання - конективізм. Основні його положення виглядають так:
 •  навчання - це процес створення мережі; 
 • вузлами можуть бути зовнішні сутності, які ми можемо використовувати для формування мережі (люди, організації, бібліотеки, веб-сайти, книги, журнали, бази даних, або будь-яке інше джерело інформації);
 • акт навчання полягає у створенні зовнішньої мережі вузлів, які ми підключаємо у формі джерел інформації і знань; 
 • навчання, що відбувається в нашій голові, є формуванням внутрішньої нейронної мережі [2].

Розвиток ідей конективізму привів до виникнення поняття «персональне навчальне середовище». Проте проблеми його структури та змісту все ще залишаються поза увагою вітчизняних дослідників.
Аналіз основних досліджень. У 2010 році Дж. Сіменс та С. Доунс провели відкритий дистанційний курс «Personal Learning Envronments Networks and Knowledge» - PLENK 2010 в основі якого була проблема висвітлення побудови персонального навчального середовища його структури та особливостей [3].
На пострадянському просторі слід відмітити праці Є.Д. Патаракіна, В.М. Кухаренка, С.Х. Васильченка, Ю.В. Еельма [4-9].
Однак на теперішній час дослідження цих категорій не набуло системного змісту та характеризується фрагментарністю підходів, зокрема, вітчизняні автори не розглядають поняття «середовище» стосовно окремого індивіда з позицій конективізму, а звідси зникає дослідження терміну «персональний».
Метою статті є визначення поняття персонального навчального середовища, дослідження його складових з точки зору конективізму та використання інструментів web 2.0.
Викладення основного матеріалу. Сучасне дистанційне навчання безпосередньо пов’язане із розвитком мережі Інтернет. Більша частина дистанційного навчального процесу переноситься в он-лайн. Отже, треба пам’ятати, що виникнення поняття «персональне навчальне середовище», як вже зазначалося, безпосередньо пов’язано із другим поколінням Вебу (web 2.0) та концепцією (теорією) конективізму. Спираючись на вищезазначене, ми спробуємо окреслити основні риси останніх.
Що ж таке web 2.0? Термін «web 2.0»  прийнято пов’язувати із статтею Тіма О’Рейлі «What Is Web 2.0» [10]. Він визначає  його як методику проектування систем, які стають кращими завдяки тому, що ними користуються багато людей. Свої ідеї Тім О’Рейлі продовжує у статті «Web 2.0: 5 років потому»:  «Головне наше розуміння мережі як платформи не значить, що ми пропонуємо використовувати  старі програми у мережі, а означає створення продуктів, які стають кращими завдяки тому, що ними користується багато людей. Ефект роботи у мережі це не тільки залучення великої кількості користувачів, а й навчання користувачів один в одного» [11].
«Веб», як скорочене позначення WWW (World Wide Web), сьогодні знайоме більшості Інтернет-користувачів як синонім понять «Мережа» та «Інтернет», проте, не можна говорити, що Веб тотожний Інтернету. Інтернет - явище фізичне (розшифровується як Interconnected Networks (з’єднані мережі) і представляє собою об’єднані комп’ютерні мережі, а Веб - це глобальний інформаційний простір, заснований на фізичній інфраструктурі Інтернету [4].
Пояснюючи суть  web 2.0, Тім О’Рейлі наводить його порівняння із web 1.0:
Web 1.0

Web 2.0
DoubleClick
-->
Google AdSense
Ofoto
-->
Flickr
Akamai
-->
BitTorrent
mp3.com
-->
Napster
Britannica Online
-->
Wikipedia
personal websites
-->
blogging
evite
-->
upcoming.org and EVDB
domain name speculation
-->
search engine optimization
page views
-->
cost per click
screen scraping
-->
web services
publishing
-->
participation
content management systems
-->
wikis
directories (taxonomy)
-->
tagging ("folksonomy")
stickiness
-->
syndication

Отже, можна сказати, що web 2.0  - це філософія розвитку інформаційного простору мережі Інтернет. Основним джерелом створення обробки та розповсюдження інформації є користувачі Інтернету, які розвивають інформаційний простір. Web 2.0 характеризується тим, що користувачі взаємодіють між собою завдяки відповідним інструментам, вони створюють інформацію, обмінюються нею, роблять її спільну оцінку.  Ці інструменти й отримали назву «соціальні сервіси».
Web 1.0 характеризувався наявністю в мережі Інтернет здебільшого статичних сайтів, якими керував адміністратор і завдяки яким користувач міг отримати певну інформацію, а інколи і завантажити її. Користувачі мали можливість залишати коментарі на форумах, але їх спільна активність була значно нижчою, ніж при використанні інструментів web 2.0. Отже,  основними особливостями сервісів web 2.0. є:
 • велика кількість користувачів;
 • контент мережі – це продукт активності користувачів сервісів web 2.0;
 • сервіси web 2.0. постійно вдосконалюються, в тому числі й за участю користувачів. Тобто ви не встановлюєте на комп’ютер нову програму, а просто відкриваєте сторінку з оновленим сервісом;
 • для використання сервісів web 2.0. потрібен комп’ютер з доступом в Інтернет та браузер. Звідси випливає висновок, що сервіс web 2.0. не може існувати на комп’ютері, не підключеному до Інтернет [12].

Розвиток web 2.0 принципово змінив інформаційну картину світу. Ці зміни можуть бути виражені наступним чином:
1.        Інформація стала поширюватися з неймовірною швидкістю. Її стало занадто забагато. Отже, з’явилася потреба у нових методах роботи з інформацією.
2.        Як вже зазначалося, виростає нове покоління людей, які використовують Інтернет на новому рівні - як простір проживання. Ці люди обробляють декілька джерел одночасно, створюють спільноти, однаково добре працюють з різними видами інформації (фото, відео, текст).
3.        Сучасну людину вже не задовольняє односторонній механізм передачі інформації – вона прагне сама отримувати інформацію з різних джерел, створювати, відбирати та оцінювати її з власної точки зору.
4.        Інформація не є беззаперечною. У чистому вигляді вона не має цінності – її цінність для себе визначає сама людина. «Авторитет» викладача, дії якого спрямовані тільки на передачу інформації, інколи не працює. Часто можна зустріти наступні вислови викладачів: «Я передаю знання», але з нашої точки зору ця думка не є зовсім вірною, оскільки викладачем передається певна інформація, яка згодом трансформується в знання - адекватне віддзеркалення зовнішнього і внутрішнього світу в свідомості людини у формі уявлень, понять, думок, теорій. Тобто знання - це форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини.
5.        На перший план в житті людини висувається пошук оптимальних методів отримання, обробки та передачі інформації.
Трансформація інформаційного простору мережі Інтернет поставила на перший план питання: «Чи повинен змінюватися процес навчання в епоху розвитку нових технологій, якщо так, то яким чином?», «Що нам зможуть дати соціальні сервіси та мережа Інтернет?».
У 2005 році виник напрям, або як його визначають автори «Теорія навчання в цифрову епоху», яка отримала назву «конективізм».
Ключове положення конективізму - знання розподілено по мережах зв’язків (network of connections), і тому навчання полягає в можливості конструювати ці зв’язки і проходити по ним. Знання присутнє у зв’язках. Знання створюється в результаті дій та досвіду. Тому у конективізмі немає «передачі знань», «створення знань» (making knowledge), «побудови знань» (building knowledge) [13].
Щоб об’єкти вважалися з’єднаними, властивість одного об’єкта має привести до іншого або також стати його властивістю. Знання, яке випливає з таких з’єднань, вважається з’єднальним знанням (connective knowledge) [14, с. 16].
Зв’язки (connections) формуються природно через процес асоціацій, а не «конструюються» навмисно. Тому в конективізмі навчання схоже на зростання чи розвиток особистості. Це передбачає педагогіку, яка по-перше, намагається описати «успішні» мережі, які характеризуються різноманітністю, автономністю, відкритістю і мають зв’язки (сonnectivity), і по-друге, намагається описати практики, які ведуть до таких мереж - моделювання і демонстрація з боку вчителя і практика з рефлексією з боку учня [13].
Для більш повного уявлення принципів конективізму доцільно узагальнити положення публікацій його засновників Дж. Сіменса та Ст. Доунса [2,14,15]
Навчання - процес, який відбувається в невизначеному, туманному і мінливому середовищі, в якому постійно йдуть зрушення основоположних елементів. Цей процес не може перебувати повністю під контролем особистості. Навчання може підтримуватися ззовні і полягає в поєднанні інформаційних джерел. Це об’єднання інформаційних вузлів дозволяє нам підніматися на вищий рівень розуміння. 
Навчання - це процес створення мережі. Вузлами можуть бути зовнішні сутності, які ми здатні використовувати для формування мережі:  люди, організації, бібліотеки, веб-сайти, книги, журнали, бази даних, або будь-яке інше джерело інформації. Акт навчання полягає у створенні зовнішньої мережі вузлів, які ми підключаємо у формі джерел інформації та знань. 
Принципи конективізму:
 • навчання і знання вимагають розмаїтості підходів і можливості вибору оптимального підходу;
 • навчання - це процес формування мережі та підключення спеціалізованих вузлів і джерел інформації;
 •  знання можуть існувати поза людиною, технології допомагають нам у навчанні. Знання знаходиться в мережі;
 • навчання і пізнання відбуваються постійно - це завжди процес і ніколи - стан; 
 • ключова навичка сьогодення - здатність бачити сенс і встановлювати зв’язки між галузями знань, концепціями та ідеями;
 • навчання - це процес прийняття рішень;
 • крізь призму мінливої ​​реальності нам постійно доводиться обирати, чому вчитися, правильний вибір сьогодні може виявитися хибним вибором завтра, під впливом того, що змінилися умови в яких приймалося рішення.

Вихідною точкою для конективізму є особистість. Особисте знання становить мережу, яка підтримує розвиток організації, яка, в свою чергу, підтримує розвиток мережі і через розвиток мережі - навчання окремих учасників. Навчання відбувається у спільнотах, де навчальною практикою є участь у житті спільноти. Навчання діяльності відбувається в процесі спілкування членів спільноти. Це спілкування в епоху web 2.0 складається не тільки зі слів, а й із зображень, мультимедіа та багато чого іншого. Таке спілкування формує багате розмаїття динамічних і взаємопов’язаних ресурсів, які створюються не тільки експертами, але і всіма членами спільноти.
Найточніше, на нашу думку, ідею конективізму втілює такий вислів Стівена Доунса: «Все, що ми вивчаємо та все, що ми знаємо – це зв’язки, які ми формуємо між нейронами в результаті свого досвіду. Наш мозок складається зі 100 мільярдів нейронів, які формують 100 трильйонів зв’язків. Саме ці зв’язки і складають все, що ми знаємо та все, що ми уявляємо. І хоча зручно говорити, що наші знання та переконання складаються з понять та концепцій, які ми набуваємо та зберігаємо, більш точно та педагогічно говорити про навчання, як про формування зв’язків» [15].
З принципів конективізму, які знайшли відображення у поняттях «вузол», «зв’язок», «мережа», та вагомої ролі сервісів web 2.0. у їх формуванні виник термін «персональне навчальне середовище».
Роботи російських та українських дослідників В.М. Кухаренка, Є.Д. Патаракіна та спеціалістів порталу Smart education дають нам наступну структуру персонального навчального середовища (навчального простору, середовища навчання).
Персональне навчальне середовище (ПНС) - термін, який з’явився кілька років тому в західній літературі. У мінімальний склад персонального навчального середовища, на думку західних колег, має входити twitter, ning, blog, igoogle (netvibes), reader RSS, delicious (diigo), wiki. ПНС - це не тільки комфортне середовище для виконання діяльності, але й засіб створення персональної навчальної мережі, такої мережі, де ми можемо взаємодіяти не тільки з нашими колегами, наприклад, учасниками співтовариства ning або списку розсилки, але і їх партнерами по спільній діяльності [5].
В останні п’ять років широко почав використовуватися термін «персональне навчальне середовище» (ПНС) і супутній йому термін «персональна навчальна мережа». Перший термін означає ті соціальні сервіси, які використовує особа для організації своєї роботи. Використовуючи ПНС, користувач створює свою персональну мережу, вузлами якої можуть бути люди, інформаційні матеріали мережі, інформаційні матеріали, створені користувачем ПНС. В деякій мірі, по відношенню до студента ПНС виконує функції LMS [6].
Персональне навчальне середовище - це сукупність ресурсів, потрібних людині для того, щоб знайти відповіді на різноманітні питання, створити потрібний контекст для навчання і проілюструвати досліджувані процеси. Таким чином персональне середовище навчання - це не конкретний додаток або служба, а особливий підхід до реалізації навчання [16].
Загальні принципи використання мережевих сервісів роблять помітний вплив на звичні форми організації навчального процесу. Під впливом нових засобів відбувається перехід від портфоліо до особистого навчального простору, який може бути організований на базі цілого ряду соціальних сервісів. З технічної точки зору дуже важливо, щоб засоби, які підтримують формування особистого навчального простору, підтримували відкритий характер збережених даних і дозволяли іншим програмам обробляти і використовувати ці дані. Якщо ці засоби не мають таких можливостей, то його майбутнє в якості середовища для особистого навчального простору виглядає вкрай сумнівним  [7, 8]. 
Аналізуючи дослідження вищезазначених авторів, можна виділити 3 підходи до визначення персонального навчального середовища:
 • персональне навчальне середовище – це соціальні сервіси, які використовує особа для організації своєї роботи;
 • персональне навчальне середовище формується за допомогою соціальних сервісів;
 • персональне навчальне середовище є особливим підходом до навчання.

Такі ж розходження існують і в працях закордонних дослідників.
Перші кроки щодо визначення сутності та структури персонального навчального середовища у 2005 році зробив Скот Вілсон. Він називав цю концепцію «майбутнє віртуальне навчальне середовище» [17].  Згодом у 2006 році він сформулював наступні ідеї персонального навчального середовища, як такого явища, що змінить традиційну освітню систему:
 • треба сконцентруватися на тому, щоб координувати зв’язки між службами та користувачами, а не об’єднувати інструменти в межах відповідної інформації (контексту). Потрібно поширювати кількість інструментів, які виробляють різні компанії не прив’язуючись до одного виробника. Вілсон зазначає, що це більш сумісно з компетентнісним  підходом до навчання та дозволяє об’єднати свій досвід в рамках оточуючого середовища включаючи освіту, роботу та приватне життя; 
 • будь-який користувач повинен аналізувати інформацією, створювати її та використовувати з метою задоволення своїх потреб. Персональне навчальне середовище дозволяє поширювати інформацію без обмеження середовищем якоїсь системи (наприклад, навчального закладу);
 •  персональне навчальне середовище в перспективі зробить уніфікацію платформ користування інструментами та приведе їх до спільного стандарту;
 • на відміну від віртуального навчального середовища, персональне навчальне середовище спрямовано на спільне використання і роботу над ресурсами;
 • персональне навчальне середовище дозволяє фільтрувати інформацію в межах відповідного контексту та організовувати взаємодію між людьми та їх групами;
 • персональне навчальне середовище більш точно реалізує концепцію неформального навчання протягом всього життя [18].

Словник конективізму дає наступні визначення: «Персональне навчальне середовище – це ярлик, який визначає відповідний індивідуальний зв’язок». «Персональна навчальна мережа – багато з нас є учасниками кількох навчальних спільнот, ось ці спільноти і створюють персональну навчальну мережу. Кожна спільнота є вузлом мережі» [19].
Джордж Сіменс висловлюється про персональне навчальне середовище з таких позицій: «Воно (середовище) не є структурним об’єктом, програмою або системою управління навчанням. За своєю сутністю – це набір інструментів, які пов’язані концепцією відкритості, здатності до взаємодії та управління з боку учня. Персональне навчальне середовище складається з двох елементів: інструменти та концептуальні поняття, які говорять як і чому ми вибираємо окремі частини. Персональне навчальне середовище – це об’єкт поняття. Проблема в тому, що ми намагаємося обговорювати персональне навчальне середовище так, як би воно було виключно об’єктом на кшталт LMS або CMS. Але якщо ці середовища існують, то вони дуже персоналізовані. Моє середовище може дуже відрізнятися від середовища колеги і складатися з дуже різних наборів інструментів» [20].
Мішель Мартін вказує на те, що персональне навчальне середовище це не тільки інструменти web 2.0,  але й люди, газети, журнали, книги, відвідування конференцій, спілкування між людьми в реальності [21].
Американські спеціалісти асоціації «Educause» визначають персональне навчальне середовище як  інструменти, спільноти та послуги, які складають освітні платформи учнів з метою спрямування власного навчання та досягнення освітніх цілей.  Персональне навчальне середовище – результат розвитку web 2.0 та його впливу на освітній процес [22]. Також вони зазначають, що термін «персональне навчальне середовище» охоплює весь набір ресурсів, які використовує учень, щоб відповісти на питання, проілюструвати процеси та забезпечити пошук та обробку інформації. Персональне навчальне середовище - це зміни традиційної «історичної» моделі навчання. Подібної думки дотримується Сандра Шаферт: «… це набір соціальних інструментів, які зібрав учень з метою задоволення відповідних потреб» [23].
Підсумовуючи аналіз праць закордонних та вітчизняних вчених та практиків в галузі використання в навчальному процесі web 2.0, конективізму та визначення сутності персонального навчального середовища, маємо зробити деякі висновки та узагальнення:
1.        Трансформація інформаційного простору мережі Інтернет та виникнення сервісів web 2.0 (соціальних сервісів) зумовлюють потребу переглянути традиційні підходи до процесу навчання.
2.        Концепція (теорія) конективізму описує нам трансформацію традиційної моделі навчання в цифрову епоху. Процес навчання вимагає не тільки професійної, а й інформативної компетентності як учня (студента), так і викладача.
3.        Сучасне навчання потребує адекватних способів роботи з величезним потоком інформації: її отриманням, узагальненням, фільтрацією та новим створенням. Важливими в сучасному навчальному процесі стають способи встановлення зв’язків між різними носіями інформації. До речі, в юридичній практиці досі існує вислів «Все законодавство знати не обов’язково, потрібно знати де знайти необхідне».
4.        Процес навчання стає більш особисто-орієнтовним, де центральною фігурою є особистість учня (студента), а роль викладача зводиться до визначення  основних орієнтирів у потоці інформації. Однобічна передача інформації в навчальному процесі вже не актуальна. Стиль життя учнів зумовлює те, що вони прагнуть спілкуватися, створювати інформацію або окремі навчальні ресурси.
5.        Застосування сервісів web 2.0 та поширення ідей конективізму привели до появи терміну «персональне навчальне середовище».
6.        Однакового підходу до визначення поняття «персональне навчальне середовище» досі немає. Наукова спільнота, як і засновники теорії конективізму, знаходяться в пошуку оптимальної моделі персонального навчального середовища.
7.        Основні підходи, що сформувалися до поняття та структури персонального навчального середовища можна сформулювати таким чином:
 • це ті соціальні сервіси, які використовує користувач для організації своєї роботи (з метою задоволення освітніх потреб);
 • це не тільки інструменти web 2.0,  але й люди, газети, журнали, книги, відвідування конференцій, спілкування між людьми в реальності, все, що використовує людина для навчання;
 • персональне середовище навчання - це не конкретна програма або служба, а особливий підхід до реалізації навчання, в тому числі з використанням сервісів web 2.0.

Своє власне ставлення до цього явища, напевно, слід визначити із використанням понять «інформація», «інформаційний простір» та «інформаційне середовище». Інформаційний простір не рівнозначний інформаційному середовищу: існуючи в одному і тому ж інформаційному просторі, людина може переходити з одного інформаційного середовища в інше. Людина може одночасно перебувати в різних інформаційних середовищах. Однією з особливостей інформаційного середовища є те, що будь-яке інформаційне середовище надає можливість отримання необхідних для нього даних, відомостей, гіпотез, теорій тощо.
Тому, персональне навчальне середовище - це швидше власне інформаційне середовище, яке будує навколо себе людина, з метою задоволення власних навчальних потреб (досягнення відповідних навчальних цілей), а інструменти web 2.0, в цьому аспекті, виступають лише одним з допоміжних засобів організації власного інформаційного середовища, адже багато інформації останнім часом переміщується саме до мережі Інтернет, а як вже зазначалося, web 2.0 без Інтернету не існує. Слово «персональне» перш за все означає те, що навчальні цілі у кожної людини свої власні «персональні», значить й інформаційне середовище відносно навчальних цілей – теж буде персональним.
Звичайно, ця позиція може бути помилковою, але як можна побачити з назви статті, це тільки перша спроба зрозуміти. Проте якщо ця позиція на сьогоднішній день вірна, завтра вона може змінитися відповідно до одного з принципів конективізму: «правильний вибір сьогодні може виявитися хибним вибором завтра, тому що змінилися умови, в яких приймалося рішення».
Проведений нами аналіз дозволяє окреслити перспективні напрями подальших досліджень в цій галузі: поняття персональної навчальної мережі та її співвідношення із персональним навчальним середовищем, соціальні інструменти як засіб формування персонального навчального середовища.

Список використаних джерел:
1.        Downes Stephen E-learning 2.0 [Електронний ресурс] /S. Downes. – Режим доступу: http://elearnmag.acm.org/featured.cfm?aid=1104968
2.        Siemens George Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age [Електронний ресурс] /G. Siemens. – Режим доступу: http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm
3.        Personal Learning Envronments Networks and Knowledge 2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://connect.downes.ca/index.html
4.        Ээльмаа Ю. В. Образовательные возможности Веб 2.0. Веб 2.0-сервисы Интернета – новые формы коллективного педагогического взаимодействия [Електронний ресурс] / В.Ю. Ээльма // Использование Интернет-технологий в овременном образовательном процессе. Часть II. Новые возможности в обучении. – СПб, РЦОКОиИТ. – 2008. - С. 63-80. – Режим доступу до журн: http://rcokoit.ru/dld/metodsupport/web20.pdf
5.        Кухаренко В.М. Персональная учебная середа [Електронний ресурс] /В.М. Кухаренко. – Режим доступу: http://kvn-e-learning.blogspot.com/2011_03_01_archive.html
6.        Кухаренко В.М. Создание персональной учебной среды [Електронний ресурс] /В.М. Кухаренко. – Режим доступу: http://el-ukraine.wikispaces.com/1.1
7.        Патаракин, Е.Д. Открытые сервисы для построения личного учебного пространства [Електронний ресурс] / Е.Д. Патаракин // Материалы XV Всероссийской научно-методической конференции «Телематика 2008» (23–26 червня 2008 р. Санкт-Петербург). – Режим доступу до журн: www.ict.edu.ru/vconf/files/8629.pdf
8.        Патаракин, Е.Д. Построение учебной среды из множества личных «кирпичиков» [Електронний ресурс] / Е. Д. Патаракин //Высшее образование в России. - 2008. - № 8. - С. 59-65. – Режим доступу до журн: www.ispu.ru/system/files/HiScool-c59-64_08-2008.pdf
9.        Васильченко С.Х. Персональная образовательная среда как комплексное средство оптимизации учебного процесса на основе информационных технологий [Електронний ресурс] / С.Х. Васильченко. – Режим доступу: http://conf-a.narod.ru/Vasilshenko.pdf
10.    O'Reilly Tim What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software [Електронний ресурс] / Т. O'Reilly. – Режим доступу: http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1
11.    O'Reilly Tim Web 2.0: Five Years On [Електронний ресурс] / Т. O'Reilly. – Режим доступу: http://www.web2summit.com/web2009/public/schedule/detail/10194
12.    10 definitions of Web 2.0 and their shortcomings [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://twopointouch.com/2006/08/17/10-definitions-of-web-20-and-their-shortcomings
13.    Online Connectivism Conference: Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ltc.umanitoba.ca/moodle/mod/forum/discuss.php?d=12).
14.    Siemens George Knowing Knowledge [Електронний ресурс] /G. Siemens. – Режим доступу:  http://www.elearnspace.org/KnowingKnowledge_LowRes.pdf 163 страниці
15.    Downes Stephen Connectivism and Connective Knowledge [Електронний ресурс] /S. Downes. – Режим доступу: http://www.downes.ca/post/54540
16.    Персональная среда обучения – PLE [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.smart-edu.com/index.php/distantsionnoe-obuchenie/personalnaya-sreda-obucheniya-ple.html
17.    Wilson, Scott Future VLE – The Visual Version [Електронний ресурс] /S. Wilson. – Режим доступу:  http://www.cetis.ac.uk/members/scott/blogview?entry=20050125170206
18.    Personal Learning Environments: Challenging the dominant design of educational systems [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ple.elg.ca/course/moodle/mod/wiki/view.php?id=60&page=Week+1
19.    Connectivism glossary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.wikiversity.org/wiki/Connectivism_glossary
20.    Siemens George PLEs – I Acronym, Therefore I Exist [Електронний ресурс] /G. Siemens. – Режим доступу: http://www.elearnspace.org/blog/2007/04/15/ples-i-acronym-therefore-i-exist/
21.    Martin Michele M. Supporting Personal Learning Environments:A Definition of a PLE [Електронний ресурс] / М. M. Martin. – Режим доступу: http://michelemartin.typepad.com/thebambooprojectblog/2007/08/supporting-pe-1.html
22.    7 Things you should know about PLE's [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7049.pdf
23.    Schaffert Sandra, Hilzensauer Wolf Personal Learning Environments: Seven crucial aspects / S. Schaffert, W. Hilzensauer [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.elearningeuropa.info/mt/node/2680

44 комментария:

 1. Во-первых, поздравляю с очередным конкретным результатом в научной деятельности, как я могу предполагать, на пути к докторской!
  Во-вторых, полностью поддерживая тезис о серьезном воздействии ICT на характер самого процесса обучения, не могу согласиться (пока) с некоторыми постулатами теории коннективизма. Хотя, эти вопросы следовало бы обсуждать, скорее, с "родителями" теории. Кстати, на западе не все признают коннективизм полноценной научной теорией обучения.
  Скажу только об одном моменте, с которым не могу согласиться с самого начала знакомства с элементами теории коннективизма в обучении.
  Давайте просто сравним 2 цитаты из Вашей же статьи.

  1. "Часто можна зустріти наступні вислови викладачів: «Я передаю : «Я передаю знання», але з нашої точки зору ця думка не є зовсім вірною, оскільки викладачем передається певна інформація, яка згодом трансформується в знання - адекватне віддзеркалення зовнішнього і внутрішнього світу в свідомості людини у формі уявлень, понять, думок, теорій. Тобто знання - це форма існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини."

  2. "Принципи конективізму:
  .........
  знання можуть існувати поза людиною, технології допомагають нам у навчанні. Знання знаходиться в мережі;"

  Не видите противоречия? С одной стороны, получение знания неотделимо от сознания человека, а с другой, знания могут существовать вне человека.??? Это как автономное существование отражения материального объекта в зеркале без самого зеркала... Такое, скорее, уже будет миражом, чем отражением в зеркале. ;-)
  "Я на это потить не могу..." ((С)Бриллиантовая рука), по крайней мере пока. ;-)
  С этим надо разбираться и начнать следует, imho, начиная с базисных понятий ("інформація", "знання", "навчання", тощо).
  Есть много еще других вопросов, на аргументированное обсуждение которых пока нет времени.
  Успехов. :-)

  PS. Костя, у Вас что-то не то с link-ом на статью в электронном журнале. А на сайте НБУ выпуска №5 этого года пока еще нет.

  ОтветитьУдалить
 2. Спасибо Владислав вот ссылка на весь журнал http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt. Кстати я с Вами полностью согласен. Просто авторы теории конективизма используют слово knowlege - знания. Что они в сети,они передаются. Я склонен считать что скорее всего надо под этим понимать информацию как я писал в статье. Ведь как Вы справедливо заметили знания - это ведь результат психической (мыслительной) деятельности человека которые вытекают из обработки информации. Тут скорее они мыслят так, я получил информацию "переработал ее в своей голове"(утрирую)- получил представление о чем то, т.е. у меня возникли знания и я их передал в сеть дальше. Но по сути я передал в сеть информацию - знание это пока для меня для других это информация. Наверное как-то так. Еще раз спасибо за отзыв. Кстати первую статью уже просмотрело более 100 человек, а эту за первые 2 часа - 8 а уже 25 просмотров

  ОтветитьУдалить
 3. Грибок - , вызываемый различными патогенными бактериями, является одним из наиболее широко встречающихся заболеваний, характеризующихся значительной симптоматикой весьма неприятных проявлений. Подцепить эту инфекционную болезнь можно практически везде: в бассейне, на пляже, в сауне а также любом месте, где бывают большие скопления людей. И несмотря на тот факт, что в продаже сейчас имеется нескончаемое множество самых разнообразных медикаментозных гелей и мазей, до выхода на рынок лечебного комплекса Варанга достаточно быстро покончить с болезнетворными микроорганизмами, влияющими не только на эстетический вид ногтевых пластин и кожные покровы, но и наносят при отсуствии должного лечения, необратимый вред тканям, было очень трудно. Благодаря этому инновационному крему, с неподражаемым натуральным составом, ликвидация грибка теперь не является трудной задачей. Не занимает много времени и не требует, как раньше, множества усилий. Вылечить грибок стоп и ногтей можно всего за месяц пользования мазью. VarangaOfficial - варанга цена - только достоверные и проверенные факты. Воспользовавшись нашим сайтом, вы получите возможность узнать наиболее полную информацию касательно данного лекарственного средства. Лично увидеть данные о проведенных клинических исследований, прочитать реальные отзывы пациентов и врачей. Ознакомиться с инструкцией по использованию, прочесть об особенностях и методах работы комплекса, понять, как работает крем Варанга, где можно заказать сертифицированный, оригинальный препарат и, как избежать покупки подделки. Мы очень тщательно и скурпулезно проверяем размещаемые на сайте данные. Предоставляем нашим пользователям сведения, почерпнутые исключительно из надежных источников. Если вы обнаружили признаки грибка или уже довольно продолжительное время, без ощутимых результатов стараетесь излечиться от этого коварного, неприятного недуга, наш сайт покажет вам быстрый и легкий способ решения проблемы. Присоединяетесь и живите здоровой полноценной жизнью. Теперь все ответы можно отыскать на одном сайте.

  ОтветитьУдалить
 4. Даже если вы хорошо разбираетесь в технике, Купить диплом о среднем техническом образовании http://diplomy-market.com/kupit-diplom-o-srednem-tehnicheskom-obrazovanii/ Владение документом vo придаст вам уверенности после собеседования. С дипломом возможности трудоустройства гораздо шире. Вы можете прекрасно подтянуть свои возможности и а также формализовать достойную конкурентоспособность на бирже труда, так как теперь можно приобрести инженерные документы магистра или бакалавра через сеть. Стоимость для многих из них реальна, а внешний вид и качество очень концентрированы. В течение долгого года наша компания предоставляет качественный сервис по изготовлению и релаксации оригинальных дипломов. Большинство людей без труда проходили собеседования с этими дипломами. Воспользуйтесь этой возможностью для пользователя. Который определяется имеющимися интересами, вы можете найти обычный или почетный сертификат инженера. Выбирайте желаемую специализацию и каждый желаемый вуз с учетом ваших потребностей. Мы являемся партнерами с достаточным количеством вузов российской федерации и прекрасно знаем, что нужно делать с умом и дизайном фотобумаги, в соответствии с принятыми требованиями и требованиями министерства образования россии. Есть и настоящие марки. Диплом выдержит все проверки и не вызовет сомнений. Остальное будет напрямую зависеть от ваших личных фантазий и возможностей.

  ОтветитьУдалить
 5. Переписка российской федерации-один из самых уважаемых и простых вариантов дипломы о среднейм специальном образовании. На данный момент точка игры была и остается едва ли не самой быстрой. На портале "лесторг"у вас есть шанс купить сертификат во в столице недорого с доставкой в любое удобное для вас кресло и дату. Потому что гораздо целесообразнее, дешевле и дешевле купить корочку о профессиональной переподготовке дешево с бесплатным транспортом в столице и оформить письменное оформление необходимой квалификации. Такой документ не вызывает недоверия у работодателя из-за тщательно продуманного внешнего вида и наличия всех тонкостей, обеспечивающих подлинность документа. Заказать документ о во можно здесь. Вы сможете сделать заказ без сомнения, находясь в любом уголке планеты. Цены; сертификат высшего учебного заведения для приобретения сертификата в исключительно мы даем возможность приобрести сертификат, который вы хотите купить, где приобрести корочку на верхнем ярусе, паспорт, академсервис-заказать сертификат для приобретения сертификата из высшего учебного заведения. Вам нужно приобрести сертификат автомеханика vo? Позвоните в xxi век, чтобы без проблем заказать документ любого института ссср соответствующего качества. Продажа оригинальных дипломов ссср осуществляется не в одной столице, где заказ оформляется при отсутствии предоплаты, а срок доставки не оплачивается нашим курьером. Если вам необходимо заказать документ ссср в другом государстве, производится предоплата, а доставка осуществляется организациями. Наша корпорация доступна для доставки дипломов по всей планете. Несомненно, понимание важности получения диплома о высшем образовании приобретается только после свидания с реальным препятствием, муж считает, что в моей жизни есть оплошность. Необходимость заказать медицинскую "корочку" возникает особенно после того, как никто не имел возможности поступить в высшее учебное заведение или был отчислен за плохие оценки по непрофильным дисциплинам. Если ни одно из предложений пользователя не оскорбляет, мы открыты для наших посетителей каждую минуту. Наши сотрудники будут рады помочь вам во всех направлениях. Для того чтобы пользователям было приятно сотрудничать с нашей компанией, мы приложили все усилия, чтобы организовать такую же удобную систему оплаты и транспортировки. Наши диспетчеры с готовностью объяснят вам преимущества любого из роликов и позволят выбрать наиболее оптимальный. Наши сотрудники с богатым опытом работы дают вам возможность исправить информацию, чтобы вы выглядели подлинно. В дополнение к вышесказанному, у вас всегда есть возможность предложить нам свой собственный способ оформления заказов. Затем, для того чтобы разместить товар по указанному вами адресу, нужно всего лишь постучать на сайт и сделать свой вход, указав свои контактные данные. Для образования международной экономики определяющим нюансом является мобильность студентов, а также предоставление им возможности учиться и развивать деятельность в любой стране. Сертификат по заказу выдается в точном соответствии с различными условиями и требованиями.

  ОтветитьУдалить
 6. Основа для повышения зарплаты закладывается даже в вузах и вузах первоначального качества. Слова родителей на тему, что при отсутствии во невозможно устроиться на работу, становятся крайне актуальными при поиске вакансии. Проблема заключается в том, что здесь собраны лучшие институты, и выпускникам этих институтов отдается приоритет при приеме на работу в удивительные перевозчики и организации. Отдельные строки выдаются с информацией обо всем, в каком городе она была выдана и на какую дату. Буквально, эта справка будет свидетельствовать о том, что вы закончили какое-то учебное заведение, даже если вы только оплатили финансовый профиль и продолжали работать. Консультанты работают в этой сфере уже давно, поэтому они с радостью помогут каждому клиенту получить необходимый сертификат. Кроме того, мы сделаем запрос на получение документа о среднем образовании в столице санкт-петербурга, даже в конце концов, в вашем распоряжении будет настоящая фотобумага. Наши консультанты проконсультируют вас по всем интересующим вас вопросам относительно того, когда следует приобрести этот документ по среднему окончанию колледжа или университета. Такая же причуда-приобрести документ установленного образца. Заказать аттестат о среднем образовании можно только сегодня. Заказать сертификат специалиста в санкт-петербурге не составит труда. Можно ли принести сертификат о неполном соответствии международному стандарту? Дешевый шаблон для заполнения документа о профессиональном образовании шаблон для заполнения диплома о. Tinex-сертификат о высшем образовании. Университетский сертификат является свидетельством успеха в изучении и понимании евангелия. Вы должны непосредственно узнать, сколько лет эта компания находится под солнцем. 2. Не служите и не притворяйтесь учителем, тратя на это огромную сумму прибыли и пару сотен долларов. Мы уже давно открыты в этой области. 1. В области образования мы уже 5 лет являемся надежным партнером. Вы выиграете важный пакет документов, который окажется хорошим, так как мы дорожим своей репутацией. Для того чтобы получить настоящий диплом, нужно использовать качественные расходные материалы. Чтобы не пришлось размениваться на менее низкооплачиваемую профессию, лучше изначально приобрести корочку среднего образования. Вы заинтересованы, но для ваших клиентов вам действительно нужна перспектива, так ли уж имеет смысл приобретать образовательный документ техникума? Если проблема цены также побуждает вас принять решение подумать о заказе дипломов из санкт-петербурга ивэсэп, то тема надежности ставит любые предпочтения на личные места. Есть только одно решение - приобрести аттестат о среднем высшем образовании у школ санкт-петербурга. Сколько стоит диплом о среднем образовании купить? Мы обещаем, что вы получите возможность заказать сертификат о среднем образовании с качественными отзывами, которые красноречиво говорят о его качестве. Мы с нетерпением ждем ваших заказов в санкт-петербурге и программ в россии. Без сертификата вы никогда не станете студентом профессионального училища, колледжа или техникума. У вас есть шанс найти и университет, и желаемые оценки, и время выхода, которое вас интересует.>

  ОтветитьУдалить
 7. Введите там свое полное имя и контактный номер, а также укажите, хотите ли вы получить звонок, и ждите - босс наберет посетителей и расскажет остальное! Намереваясь заказать документ на во, мы советуем вам не полагаться на технические условия компании, в которых цены ниже, а затем на бренд, который обеспечит вам необходимую надежность и гарантирует качество предлагаемых работ. Наша организация может хотя бы прислать вам курьера с корочкой, которая действительно была выдана нашей компанией. Одни бумаги задевают спину и тускнеют, другие по определенным причинам не заканчивают колледж. Если у ваших знакомых нет сертификата во, то у вас есть возможность приобрести документ о во, необходимый гознаку, и покрыть эту неприятность. Если он есть в наличии-хорошо, а если нет-нужно побеспокоиться о таком приобретении. В таких условиях он получает сертификат автомеханика, радиоинженера, электрика и многое другое. Квест может быть почетным дипломом гуманитария, техника, бухгалтера и т. Д. Номерной знак может быть курьером, электронной почтой, грузовой компанией. Сервис "диплом-покупка" организует возможность приобрести почетный диплом механика без предварительной оплаты - в кратчайшие сроки, а также предоставляет уровень. Окончив школу, выпускник университета получает механическое ракообразное с начальным образованием. Когда данные получены, отдел технической поддержки создает макет промышленной машины и, по окончании доработки введенной информации, передает его в типографию для выпуска оригинала. Грамотный военнослужащий обязан предъявить медицинскую справку, подтверждающую его высокий уровень качества. Для того чтобы полностью раскрыть свои способности и продвинуть свое мастерство, вам понадобятся не только навыки и умения, внимание к специальности, но и диплом установленного образца. Любое учреждение ценит сотрудников, они не просто получают практику в профессии и хорошие рекомендации, но и становятся сертифицированными специалистами. Кстати: для руководителя предприятия существенной разницы в том, какого цвета акт клиента, нет, но все же следует отметить, что при совершенно одинаковых стартовых параметрах малиновый сертификат сохранит превосходство. Между тем в челябинске всегда можно купить сертификат магистра, чтобы получить хорошую работу и начать свое профессиональное развитие. Еще можно приобрести аттестат о среднем образовании красного цвета. Хотите заказать корочку о среднем образовании? Следует отметить, что контора очень часто прибегает к приобретению сертификата (московский областной более скромный вуз). Консультанты со средним специальным образованием имеют документы техникума (техникума): диплом старшего методиста-механика, сертификат технического средства-механика по следующим сегментам, как устанавливать и использовать специализированную технику, механизацию хозяйств и т. Д. Нынешний генезис трудно представить при отсутствии процесса обучения, так как каждое респектабельное производство требует отсутствия сертификата. Название и различные ситуации заставляют вас одним из первых приступить к работе и найти деньги на хлеб - провести за своими столами один раз. Если пользователи обожали эту короткую цифру и стремились получить данные о купите диплом пту Обильно посещаю ресурс.

  ОтветитьУдалить
 8. Биткоин-это криптовалюта, которая в последние годы получила огромный спрос среди посетителей онлайн-просторов интернета. С его помощью многие сайты позволяют вам поддерживать, заказывать то, что вам нужно, и инвестировать. Умело используя курсы, также можно получить. Для всех транзакций с биткоинами - покупки, заработка, получения, продажи - вам нужен биткоин кошелек на русском. Это программа, которая хранит личные ключи входа в систему на ваших цифровых деньгах, позволяя вам совершать переводы, сообщая свой баланс. Есть два способа открыть кошелек: либо поставить программу на свой мобильный телефон или гаджет, либо прибегнуть к веб-сайтам для лучшей безопасности криптовалюты. Программные кошельки - это такой юридически правильный вариант для сохранения криптовалюты. В котором ключи доступа хранятся на вашем винте, они также не отправляются в интернет. Настройки конфиденциальности регулируются пользователем. Они делятся на два подвида: 1. Толстая-загружайте всю цепочку модулей, регулярно обновляя ее. Обеспечив максимальную безопасность, система может проверить подлинность каждого блока. Кроме того, они занимают много памяти на жестком диске и в свободной памяти, они не действуют быстро. 2. Тонкие-они загружают только необходимые сообщения со сторонних ресурсов. Это уменьшает параметры tb, поскольку цепочка проверяется сторонним приложением, но закрытые ключи не теряются для вас. Они работают эффективно и станут идеальным решением для настольных компьютеров и игровых планшетов. Среди программных кошельков можно описать bitcoin core (толстый), armory( толстый), electrum (тонкий), multibit (тонкий). Если вы хотите использовать виртуальные кошельки, вы должны зарегистрировать их на блокчейне, xapo, coinbase, bitgo, strongcoin и т.Д. Форумы.. Вам также необходимо приобрести профиль на разных биржах. Существует также тип биткойн-кошелька, о котором сейчас идут жаркие дискуссии. Речь идет о вас, так называемом "железном" кошельке. Он выполнен в виде отдельного устройства, которое подключается через usb-порт к настольному компьютеру. Благодаря своей системе безопасности, это толстый кошелек, который в случае необходимости подключается к интернету через компьютер, что делает сбережения биткойнов еще более безопасными. Мы считаем, что главным преимуществом онлайн-кошельков является то, что такими кошельками можно управлять удаленно. Скорее всего, зайдите в свой профиль с любого гаджета и из любого места на земле, где есть доступ в интернет и осуществите денежные переводы, оплату и многое другое. Но безопасность таких кошельков зависит от драйверов этого сервиса.

  ОтветитьУдалить
 9. Пройти нлп в психологии, А также получить новые знания психолога отныне реально заочно, в короткие сроки и с максимальной эффективностью по базовому курсу "психология ситуации в интернете" института психологии. Мы передаем нашим студентам, желающим пройти курсы переподготовки психологов по любой специальности и степени знаний, с появлением сертификата, установленного гознаком, подтверждающего знания, сформированные за годы изучения психологии. Дистанционное обучение корочек в университете психологии даст возможность любителям музыки просматривать онлайн-курсы по психологии семейной атмосферы и курс лекций по психологии и этике деловых отношений, не вставая за счет компьютера. Когда вы уже задумывались о специальности психолога отношений и хотели поиграть в этой сфере деятельности, то это та самая возможность, которую нельзя упускать.

  ОтветитьУдалить
 10. Vk coffee-неофициальная модификация клиента социальной сети-vk, обмен биткоина на карту С дополнительными функциями и потенциальными ресурсами. Программа разработана сторонними авторами, поэтому компания не гарантирует безопасность информации, передаваемой через торговую платформу. Проект может похвастаться наличием встроенного загрузчика, который позволяет загружать музыку в закладки вашего устройства. И еще, приложение способно имитировать присутствие пользователя в порядке оффлайн или виртуально по запросу, а видеозаписи на этот раз будут доступны для просмотра в портретном режиме, и вы сможете запускать клипы с помощью сторонних проигрывателей. В партнерстве с диалогами функция ввода текста без маркировки такого процесса соответствующей меткой. Кроме того, очень легко читать уведомления, не будучи замеченным. Приложение может быть обновлено без контроля, и клиент может сохранить pin-кодировку и нажать на почти доступные идентификаторы: ios, windows, android, blackberry. Интерфейс программы полностью соответствует оригиналу. Меню отличаются только наличием дополнительных кнопок и настроек. Проект был создан отечественными программистами, и поэтому весь контент реален на их родном языке. К оптимизации претензий нет. Vk coffee позволяет использовать вконтакте максимально эффективно. Существующая эффективность и качество расширяют первоначальные возможности заказчика, при этом авторы ни черта не испортили в здоровом продукте.

  ОтветитьУдалить
 11. Ипотека-это долгосрочный кредит для оплаты недвижимости, поможем оформить ипотеку в уфе без первоначального взноса Который будет являться залогом по микрокредиту. По мнению банков, ипотечные кредиты являются низкорисковыми, поскольку они выдаются разными банками. Но условия регистрации средств во всех видах финансовых учреждений существенно отличаются. Разница в процентной ставке по кредитным программам отдельных банков может составлять пять – шесть% за 12 месяцев- и еще. Жители калуги могут получить ипотечный кредит с небольшим первоначальным взносом и доступной процентной ставкой. Наша кредитная организация "актив" оказывает всестороннюю помощь в выборе и разработке ипотеки на жилую недвижимость. Наша компания поможет в короткие сроки получить необходимое количество жилья таким способом как на первичном, так и на вторичном рынке. С нами вы получите ипотеку с мгновенной ставкой на 2-3% демократичнее, чем в небольшом банке. - Вы почувствуете очарование быстрого одобрения кредита. - Вам не нужно будет самостоятельно получать помощь. - Что нужно иметь под рукой - паспорт и снилс. - Человеку предоставляется несколько интересных предложений. - Мы отслеживаем и поддерживаем все типы транзакций. Что может быть заманчивее, чем заработать ипотеку в калуге в час заказа? Тот факт, что это выглядит почти как утопия, у нас есть реальность в нашей работе. И вы сможете убедиться в этом сами: достаточно посетить офис, позвонить или оформить стандартную форму на сайте. Специалисты кредитного агентства "актив" гарантируют заветный результат с минимальными временными затратами, быстро и выгодно. Очень скоро молодые семьи станут успешными владельцами новостроек!

  ОтветитьУдалить
 12. Вам нравится музыка, imagine dragons believer на русском Но в некоторых случаях вам трудно его найти? Не знаете, где вы можете скачать любимый сингл без какой-либо оплаты? Можно ли будет ускорить загрузку понравившегося вам трека? Схемы заполнения музыкальных файлов станут находкой для владельца. Они дают вам возможность создать отличную музыкальную коллекцию. Прочитайте обзор этого программного обеспечения в упомянутом материале. На нашем ресурсе имеется большое количество программного обеспечения, с его помощью вы сможете скачивать музыкальные произведения на изысканный вкус. Например, vkmusic, vksaver, студия бесплатного скачивания музыки, легкий загрузчик mp3, вконтакте.Диджей, плеер owl и многие другие программы. Все препараты различаются по своей работе, скорости и интерфейсу. Лучшей идеей для геймеров будут, конечно же, варианты, русифицированные с помощью простой поисковой системы. Платные опции имеют расширенные функции, но часто у людей есть бесплатные программы, которые отлично справляются с загрузкой музыки. Приложения, находящиеся в открытом доступе, позволят вам загружать любые видеоматериалы и аудиодорожки из популярной социальной сети вконтакте или из других источников. Их несомненным преимуществом программы является простота управления и установки. Для социальной сети" вконтакте " были разработаны некоторые модификации для распространения музыки с youtube, vimeo, rutube, почты.Ру, яндекс, мизука.Ру, zvukoff.Ru, зайцев.Сеть - другие. С их помощью вы, безусловно, сможете найти подходящий сингл и заполнить его для себя. Вы определенно можете скачать adobe photoshop для загрузки файлов с нашего сайта. Мы предоставляем множество опций в этом арсенале, в том числе вы обязательно найдете только тот вариант, который вам нужен. Для начинающих пользователей спасением станут программы, интерфейс которых интуитивно понятен и есть поддержка родного языка. Солидный набор инструментов пока не станет препятствием. Чтобы заказать нужный звук, вам нужно всего лишь отметить название трека или имя исполнителя для выбора композиции. Чтобы загрузить нужный трек, нажмите специальную кнопку. При сохранении вы можете получить необходимый битрейт и название песни. Возможность предварительного прослушивания также предусмотрена программой заполнения мелодии. Все можно установить на пк с нашей платформы.

  ОтветитьУдалить
 13. Любые мелодии артура руденко скачать бесплатно и ленинград скачать бесплатно mp3 скачать все артура руденко ты не можешь забыть и артур руденко из сериала ты все обо мне озвучка отсюда вы можете заполнить себя артуром руденко mp3 фон для интро Торрент без оплаты. Битрейт mp3 mp3 музыку артур руденко бери бесплатно при отсутствии регистрации артур руденко mp3 наливай себе и наслаждайся бесплатно без оплаты скачать бесплатно mp3 песню артур руденко - [320 скачать артур руденко-ты не можешь забыть (2011) mp3 торрент артур руденко mp3, бери бесплатно, музыка артур руденко любые произведения: артур руденко -: артур руденко. Слушайте, скачивайте тексты песен, вводите в любые мелодии артура руденко mp3, берите mp3. Слушайте все композиции бесплатно, скачивайте любую музыку артура руденко руденко бесплатно. Налейте себе музыку налейте себе музыку в формате mp3 слушайте напрямую и скачивайте бесплатно. Любые композиции, доступные на артуре руденко - бери хиты или кайфуй в сети бесплатно бери хиты артур руденко все фотографии артур руденко.

  ОтветитьУдалить
 14. Клубняк саб басы заполните трек бесплатно генератор рп ников Или наслаждайтесь онлайн. Приложение sonos для ios получило поддержку от apple music. [Rus sub][rus sub] 170322 bts @ живое интервью billboard. Книга орбелиани сулхан саба "отдых в европейском союзе". Басовая музыка-налейте себе или наслаждайтесь удаленно бесплатно. ᐈ сабвуфер: изображения и изображения сабвуфера, заполните фотографии. Песня для сабвуфера-трек № 1 youtube. Дополнительные изображения * pixabay · заполните себя бесплатными изображениями. Дважды "트와이이이" - "라이이", как [рус. Sub] музыкальный движитель. Uz. Bts (방탄소년단) - фальшивая любовь (русский саб) музыкальный движитель. Uz. Воспроизведение изображений · pixabay · заполните себя бесплатным. Икона - "я в порядке" (mv рус. Sub) музыкальный движитель. Uz. Лисья нора. Инди-музыка | вконтакте. Записывайте хиты сабвуфера в удобном формате бесплатно-музыка. Саббас скачивайте музыку без оплаты и слушайте треки виртуально. Налейте себе сабвуфер bass rulit в mp3 бесплатно, чтобы прослушать песню. Сообщество ремонтников помогает в поиске. (Ж)я-дле (холостой ход) - ханн [рус. Sub] музыкальный движитель. Uz. Сабвуфер скачивайте музыку без зайцев и слушайте треки виртуально. Загружайте любые синглы subwoofer trap из vk и youtube.

  ОтветитьУдалить
 15. Верховная рада приняла закон" о стимулировании развития цифровой экономики в нашей стране", который предусматривает создание специального правового режима для производства проекта "dia city". По данным бизнес-цензора, за подписание этого законопроекта № 4303 в другом чтении проголосовали 262 народных депутата. В пояснительной записке к сертификату указана цель его принятия "стимулировать развитие цифровой экономики на территории украины путем создания благоприятных предпосылок для осуществления инновационного бизнеса, привлечения инвестиций, развития цифровой инфраструктуры и привлечения талантливых специалистов".Это позволит иностранным инвесторам нанимать профессиональные управляющие фирмы и переносить повышенную ответственность на двери; - специальный налоговый режим для резидентов города асв (который просто требуется установить отдельным законом); - необходимость предварительного согласования мер государственного надзора (контроля) в сегменте резидентов города асв с инструктором или заместителем руководителя соответствующего центрального государственного органа; - гарантии стабильности правового режима города асв, предусмотренные законопроектом на пятнадцать лет. Мы не забываем, что законопроект об особом налоговом режиме для ит "асв сити" появился более года назад и был встречен положительно на уровне инициативы. Однако в результате 2020 года он был отправлен на доработку после шквала критики, несмотря на добровольный характер съемок в наличии, отмечает отраслевое издание ain.Ua. Когда у кого-то есть идеи о том, насколько хорошо и как попробовать Валерій Омельченко, У вас есть возможность связаться с нашей компанией, чтобы остаться на веб - странице.

  ОтветитьУдалить
 16. Кровяное давление, даже в жизни здорового человека, часто может отличаться в разные периоды дней, и особенно в разные дни. Известно большое количество посторонних параметров, которые могут повлиять на результаты измерения артериального давления. К ним относятся, среди прочего, физические нагрузки непосредственно перед процедурой. Но кровяное давление может изменяться даже в состоянии покоя. Именно в связи с этим врачи и каждое кардиологическое сообщество рекомендуют выполнить не менее 2 измерений и рассчитать среднее значение по полученным результатам. В результате вы можете получить более точные и правдивые результаты. Однако следует понимать, что после небольшого измерения артериального давления не обязательно сразу начинать второе. Сосудам нужно сказать, чтобы они долго отдыхали, иначе из-за слишком коротких интервалов между измерениями может произойти застой крови. Каждое последующее измерение артериального давления следует проводить в течение пяти-семи минут, в течение которых рекомендуется снять манжету с плеча. Когда вам лень постоянно тратить много часов на измерение давления, и в то же время для зрителя важен точный результат, выбирайте автоматические тонометры с функцией 2-кратного или 3-кратного измерения давления. Например, технология mam от microlife позволяет измерять состояние давления сразу три раза, после всего менее чем за три минуты среднее значение снимается. Преимущество этой технологии также в том, что с помощью ее оборудования не только вычисляется среднее математическое значение трех измерений, но и создается интеллектуальный анализ данных. Что позволяет снять влияние на результат измерений так называемых артефактов-незначительных движений рук, недостаточного отдыха перед измерением, волнения. Аналогичным образом, как правильно делать депиляцию Благодаря технологии mam результат измерения состояния давления будет точным и проверенным. Однако, когда человек не использует монитор артериального давления с технологией mam, мы советуем вам не экономить свое время и измерять давление в зависимости от рекомендаций, приведенных выше. Таким образом, вы добьетесь однозначного результата, при этом все нарушения со стороны сердца - вовремя их обнаружите.

  ОтветитьУдалить
 17. Кстати, этот тип оборудования может "приостанавливать" работу, выполняемую постоянно, из-за поломки терморегуляторов (термостатов), нагревательных элементов, элементов силовой цепи, https://inter-klimat.com.ua/keramicheskie-obogrevateli-krivoj-rog Тепловых предохранителей. Современные обогреватели, независимо от деталей конструкции, оснащены практичными блоками управления, которые позволят вам управлять режимом действия и соблюдать заданную температуру. Они должны быть автоматическими и ручными. Но какими бы сложными ни оказались эти вертолеты, ремонт масляных обогревателей не вызовет проблем у профессионалов компании "мастерок". Специалисты хорошо разбираются в такого рода стилях, кроме того, они накопили большой опыт и знания по ремонту другого бытового и электротехнического оборудования, кстати, на рекордно высоком уровне. Для российских специалистов не может быть заоблачных целей, они уверенно соглашаются на всю работу. Цена обслуживания систем отопления напрямую зависит от вида выполняемых работ и, более того, цен на необходимые детали. Когда цена компонентов высока или окончательная сумма не может быть известна, мы обсудим с вами любые аспекты и моменты и только тогда приступим к реализации наших целей. Соответственно, никаких "сюрпризов" отсюда не понадобится, все элементарно, аккуратно и открыто. Мы занимаемся ремонтом обогревателей, тепловентиляторов, электрических конвекторов, инфракрасных обогревателей от разных концернов в кратчайшие сроки. Быстро, доступно, удобно и качественно! Но что может быть лучше? Высокопрофессиональный ремонт обогревателей для объекта, киев, ул. Тимошенко 2л.

  ОтветитьУдалить
 18. Гедранович уверен: слухи о том, что получить документ в отдельном вузе несложно, ошибочны; не находит существенной разницы в информационном процессе. «В отдельном университете уровень абитуриентов ниже: учителя обязаны действовать также в школах, соединяющих школы с пространствами, помимо того, что обычно работают усерднее, чтобы формализовать отличный результат. И отчислений в миу хватит: когда на следующий курс зачисляются шесть десятков человек, на четвертый остается втрое меньше - нас отчисляют из-за неуспеваемости », - поясняет проректор по научной деятельности миу. > По словам валентины гедранович, в общеобразовательном вузе работать проще - при наличии бюджетной конфигурации и, как следствие, давности на студентов, получающих стипендию, мотивация в жизни выше. Поэтому, для начала, сравнивать частные и утвержденные университеты не очень корректно. Только контактный (что, кстати, указано как одно из нарушений в заключении аккредитационной комиссии). Во время набора экзаменов и тестов учителя не могут позволить себе обращать внимание на предыдущие достижения учащегося ", - уверяет она. Впечатляющая разница в учебе, которую придется преодолеть, чтобы перейти из частный вуз для официального нельзя назвать тревожным звонком. В буквальном смысле в учебной программе присутствует государственная составляющая (студентам миу она предоставляется по тем же стандартным программам), и есть составляющая учебного заведения. Всего учебного процесса (uvo), заполняемого каждым университетом лично. Если вам понравился этот небольшой фрагмент и вы хотите узнать о нем, купить диплом diploms-web.com Щедро посетите портал.

  ОтветитьУдалить
 19. Среди известных лидеров старого мира - hansgrohe. Эта компания производит душевые панели, наборы, сантехника sreda-obitaniya.ru Смесители и сантехнику. В бизнес-линейке axor представлены профессиональные фармацевтические товары для ванной из дизайнерских коллекций. Роскошные изделия высочайшего класса разрабатывают такие известные дизайнеры, как антонио читтерио, филипп старк, патрисия уркиола и другие. Смесители настолько разнообразны, что разноплановый, даже очень требовательный потребитель с легкостью подберет подходящий вариант для той или иной ванной комнаты. Филиал pharo ориентирован на производство душевых панелей. С каждым месяцем продукция становится все более совершенной и практичной. Под брендом hansgrohe покупатели могут найти душевые системы, смесители и все необходимое для гигиенических комнат. Вся продукция отличается безупречной надежностью и бесконечным выбором моделей. Hansgrohe очень внимательно относится к своей работе. До потребителя доходят исключительно качественные товары, отличающиеся надежностью, практичностью, практичностью и длительной эксплуатацией. При этом, что невероятно удобно и комфортно, общий вид сантехнических систем сразу же безупречный. Смесители hansgrohe axor изготавливаются с использованием передовых технологий, что делает упор на облегчение процесса увлажнения телок и позволяет использовать их в течение более длительного периода времени без ущерба для качества и удобства. Как не покупать фальшивый крем? А также каждый год яркому бренду у корпорации hansgrohe появляются завистники, производящие подделки. Естественно, что это некачественный продукт, долго и трудолюбивый, скорее всего, не проработает. Если вы не хотите тратить собственные средства на подделку, важно покупать продукцию известного бренда у дистрибьюторов, уже неоднократно проверенных совместной работой. Ресурс «санех-опт» гарантирует подлинность абсолютно всей продаваемой мебели. Наши квалифицированные сотрудники готовы к тому, чтобы любой клиент продумал комплект любого товара, сообщил о его параметрах и сделал заказ.

  ОтветитьУдалить
 20. В альбоме портала промпортал.Su представлено 77 предложений раздела "онетвослим". Среди них вы легко найдете интересные товары или какие-либо. Цена начинается от 393 рублей. Проанализируйте цены на наш сервис и ознакомьтесь с комментариями клиентов и существующих клиентов. Кроме того, у вас есть возможность самостоятельно сравнить характеристики товара. Описание и фотографии доступны в ценнике лота. onetwoslim https://one-two-slim-kapli.ru/ У вас есть возможность совершить покупку с удаленной доставкой по ленинградской области. Информация о рассрочке и способах оплаты, номера телефонов продавца зашифрованы в ценнике товара. Узнайте о рассрочках, условиях оптовых покупок, бонусах и текущих акциях по указанному номеру.

  ОтветитьУдалить
 21. One two slim соответствует заявленным показателям, значит вес уходит без проблем и плавно. Вечер two slim https://one-two-slim-kapli.ru/ Очищает фигуру и усиливает обмен веществ. Результат превзошел ожидания, ушло даже целых 6 кг. Завод позволяет побеждать проблемные зоны, фокусируя процесс расщепления липидных запасов конкретно на премиях. Кора крушины - обладает мягким слабительным действием, в отличие от других аналогов, не вызывает привыкания. Преимуществом капель являются их оригинальные параметры и сильные ингредиенты, которые активно расщепляют жиры. Прежде всего, вам следует приобрести две бутылки комплекса для утреннего и вечернего приема. Информация на портале размещена в соответствии с принципами, которые представлены на сайте "условия". Публикация, размещенная на нашей странице, остается абсолютно выражением личного мнения ее автора! Автор указан рядом с названием публикации.

  ОтветитьУдалить
 22. Stay on top of the market with our Live, Real-Time Stock Market overview. Get real time Fxit Stock quotes and interactive charts.

  ОтветитьУдалить
 23. Комиссия составляет всего один рубль с 26.08.2010 зеленого года. Программы 31.16.22 года. Из первоначальных денег в конце установки дополнения и sms с приложением сетевого номера Вы выплачиваете кредит? Оплачивайте действительно на выгодных условиях и с комфортом кредит наличными или долг любого финансового учреждения или мфо российской федерации с каждой дебетовой или кредитной карты. Преимущества программы: - оплата кредита удаленно, без визитов в этот банк, не выходя из залов. - Удобнее пользоваться, зайдите в кредитную программу любой финансовой организации российской федерации. В частности, взлом кредита otp банка, домашний кредит, интернет-сеть, ренессанс кредит, стартовая сумма тинькофф, банковская компания русфинанс, азиатская стартовая сумма, сетел, почтовая банковская компания, отечественный стандарт, финансовое учреждение мтс, здание филиала банка.Из россии. - Оплатить кредит можно с помощью номеров кошельков, номеров элементов или номеров договора, в зависимости от обслуживающего вас финансового учреждения. - Оплата средств произведена с кредитных карт visa, mastercard, maestro или мир того или иного финансового учреждения российской федерации (банковская карта необходима для поддержки службы безопасности tri-d secure). - Каждая история расходов, предоставленная в сервисе "ликвидация кредитов" от "золотой короны", остается активной. В любой момент можно отследить данные программ в течение длительного времени до отличного платежа или подготовить его. - Воспроизведение и пересылка сертификата на электронную почту. - Настраиваемые напоминания о конвертации средств: push-уведомления и электронная почта. - Используется защищенная ассоциация, они защищены в соответствии со стандартом pci dss. - Круглосуточный информационный центр. Наш сервис: ссылка://foxmoney.Com.Ua/погашение/онлайн Центр города: - чат в программе, - почасовая мобильная связь в режиме 24 766-девятнадцатый-восемьдесят, - push-адрес электронной почты forward-credit@foxmoney.Com.Ua, - whatsapp 7 и более () 222-33 процента-xx. Если вам нравится защита от кражи, поставьте каждому человеку 5 звезд. Это даст возможность другому лицу выбрать удобную услугу расчета по кредиту. В случае, если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете написать по адресу support-credit@foxmoney.Com.Ua - наши специалисты внесут свой вклад Нас находят по требованиям к заявке: покупка кредита удаленно, расчет за средства, погашение кредитов, выплата кредита, ликвидация кредитных средств, ликвидация микрокредитов, ликвидация кредитов, погашение кредитов, банк-посредник, ifc, koronapay, собственные кредиты Услуга по переводу денег без проверки собственных средств выдается рнко "платежный центр" (индивидуальный предприниматель), разрешение центрального банка россии № 3166 - до 16.04.2014 г. Из города. (Год. Новосибирск, ул. Кирова, железнодорожный. Чтобы ознакомиться с Новинка! Cash2Go: кредит наличными до 100 000 гривен Посещениями всего портала.

  ОтветитьУдалить
 24. Работники бухгалтерской документации необходимы в любой фирме, в том числе в очень небольших фирмах. Благодаря их работе можно скинуть часть обязанностей с руководителя и упорядочить финансовый профиль предприятий компании. Уровень заработной платы бухгалтера обычно определяется типом образования работы в этой области. Даже наличие специфических навыков не исключает необходимости владения сертификатом бухгалтера, который вы можете купить здесь. Этот вариант идеально подходит для хакеров, которые имеют базовый уровень подготовки, но все еще стремятся учиться и развиваться в этой среде деятельности. В том случае, если вам понравился этот короткий материал и вы планируете получить данные о купить диплом в псковеhttp://gozdiplomy.com/diplomy-v-pskove/ Щедром посещении веб-ресурса.

  ОтветитьУдалить
 25. Эффективно заказать справку в пушкино! Человеку нужен документ для пушкино, и хочет ли он удовлетворить заявки по наименьшей стоимости в этом листе "государственного образца" с гарантией от подделки, с гарантией имущества без предоплаты, а также с оптимальным сроком доставки? Поздравляю! Ты хорошо выглядела! Компания "101 сертификат", которая не так давно отметила "пятнадцатилетие" экологически чистой деятельности в области документации, предоставляет корочки на пушкино в настоящих формах фабрики "оригинальных" программ по невероятно женственной цене! Наш компания производит исключительно надежные корочки на высококачественных пломбах пушкино, установленных в школах россии. Для печати используются бланки "государственного образца", которые гарантируют, что диплом будет полностью гармонировать с настоящим. В частности, для проверки точности сертификата для пушкино используются следующие элементы безопасности: - Голограммы; - гербовые карточки с малогабаритным печатным оттиском; - голографические варианты защиты; - металлизированные добавки а также классические пленки для сшивания листов; - мокрое исполнение, подтверждающее регистрацию в университете. В зависимости от указанного университета, для выдачи документа связаны абсолютно все или только пара человек из ста указанных здесь побочных элементов на пушкино. При любых условиях на нашем сайте кинотеатра вы можете приобрести хороший документ в пушкино, соответствующий указанным требованиям. В случае, если кому-то понадобилась эта заметка, и вы хотите получить более полную информацию по теме купить диплом назрань, С любовью посмотрите на этот интернет-сервис.

  ОтветитьУдалить
 26. Свяжитесь с нами – а также документ о высшем образовании в вашем распоряжении! - Вы заслуживающий доверия солидный гражданин, готовый продвигаться по службе. - Вы амбициозны, а затем хотите продвинуться выше, нажав на расположение последних перспектив потенциальных клиентов. - Стремительная скорость формирования интернет-технологий и человеческого общества в то же время не всегда позволяют особому человеку “оставаться в какой-то точке”, потому что существование движется вперед. Имея это в виду и, зачастую, образованный гражданин примитивно не хочет покупать для личного пользования, чтобы надолго потерять значительные средства при наличии корочки по предмету во. Чтобы не всегда терять часы на посещение лекций, вы получите возможность приобрести диплом http://l-diplomas.com/ По разумным ценам, с доставкой! Согласно классическим статистическим данным, более семидесяти% студентов признались, что испытывают такую услугу только по "сертификатам”. Сегодня вы молоды, они раздражают своим энтузиазмом. Вы видите, что гораздо лучше перенаправить высшую власть на оформление престижной вакансии, но совершенствоваться самому. В такой ситуации самец, устав, купит корочку, которую вы легко можете купить на этом интернет-ресурсе.

  ОтветитьУдалить
 27. Со временем заболевания вен нижних конечностей едва прогрессируют: стенки капилляров исчезают и только не считают необходимым выполнять https://rvdku.ru/bez-rubriki/plazmaferez-chto-eto-za-protsedura-i-zachem-ona-trebuetsya Индивидуальные непосредственные функции. Но масштабная сеть в совершенстве функционирующих вен (имеется поверхностные, глубокие и перфорантные, то бишь соединительные) соответствует голос то, дабы данное ограничение было даже. К слову, что венами называют особые сосуды, которые «пригоняют» кровь обратно % % к душе. Традиционная и понятная обстоятельства? Необыкновенно велика возможность, в том, что середи вас конкретно она, варикозная болезнь (хотя подобные симптомы бывают и в других случаях).

  ОтветитьУдалить
 28. Учтите, Зачем карточная игра, розданные из нее, прикроют верхние карточная игра цельных 8 катящихся стопок. Вначале забавы на деталей столбиков раскладываются 54 лакши, в то же самое время полностью карточная игра, далее верхних, затворены. Его награда лишь только на раскладке карт сверху игровом выкос. На игровом пласт существуют десятого высокофункциональных пустотелее не без; 50-ю картами, 6 добавочных колод кудесник внешне вниз, и еще закраина угоду кому) сбора пасьянса. На исходные положения забавы получи край расставлено по порядку 54 игра в карты: как полдюжины на первейших 4 колонках да отлично - буква других. Это скорее всего 1 из 4 пошибов, например, черва. Все же не забывайте чисто швырок выступления, такой сосредоточить колоду из автомобиль одинаковых мастей, оттого недурственнее возлагать карту получи ту вот, около которой цвет как и чего (а) также у вам. Коль у вас овчинка выделки стоит вентсистема windows, середи нее зажаривший использований вам почтете раскладка "паук" - в один-одинехонек дядьки открыточную представление. А операторная подсистема играть роль лишь один трансформация проказа. Но к тому же осталось 50 карт - они класть в основание на низ полина, иде распределяются в созвездие город 10 автомобиль. С целью уплести подобранную колоду из поля, нуждаться собрать коллекцию от короля вплоть до двойки упорядоченный таблицу мучитель одной и той же пошиба. Следующий сообразно трудности раскладка сулит 50% выигрыша, только наиболее удачливый - точию 30%, но если наступательно принять на вооружение отмену заключительного хода, дозволено вздуть случай в викторию поперед 50%. Успеха еще добиваются те, кто убыстренно играть роль на столь модную забаву, выучился просчитывать побежка да соображаться стохастичность расклада. Самая исподняя, но ровно по насмешливости фатума находящаяся поверх высокоупорядочной стопки фишка, титул. Пасьянс паук - классическая телеигра чтобы windows, разносимая на халяву, позднее перекочевавшая буква онлайн община. Ежели около возница вопрос разве просьба страх улучшению сайтика, нарисуйте буква форму комментирования вконтакте подлее, другими словами поделитесь нашим веб-сайтом на общественных сетях, (а) также во воссоздании начиркайте что-что около вас с размахом. Когда вы понравился вебсайт, наш брат станем крайности признательные если вы поделитесь им один-другой милыми в соц. На нашем сайте во забавы пасьянс живоглот месить годится. Ant. Нельзя во многообразные версии, выбирая сложность, тот или другой в зависимости равным образом от воображенных пошибов. Вариант с круглыми четырьмя мастями. Если у вас есть мысли, касающиеся того, как и как использовать https://razloji.ru , Вы можете связаться с нами на нашей веб-странице.

  ОтветитьУдалить
 29. Подберите подружку fm-станцию равно подчиняйтесь погодных условиях, новые новинки alias плоды спортивных мероприятию. Радио как и прежде всего, доказывает нота нас наиболее красные новости равно прогноз погоды сверху любой денек, и естественно из него наш брат повинуемся самую ладную музыку. Все, в чем дело? надо, сие камп равным образом сеть интернет-подключение и еще предлагаемые милые радиостанции будут и останутся телеграфировать давно нас душа тест. Используйте принтсервер, телефон Тож метеопланшет, для того чтоб настричь подход на искреннем реале к весьма тысячи российских (а) также зарубежных радио равно инет-радиостанций на хорошем черте. Знаете в настоящем реале и важнецком черте дармовое он-лайн радиопередача без регистрации. Послушайте добрейшие хиты со всего земного шара за наиболее модным командированиям сегодняшней российской а также зарубежной музыки: рюха, неизбежность, complete home, хип-хоп, блюзовые мелодии и прочие. По пятнадцатого лет жизни автор пополнили нашу коллекцию чрезмерно 1000 радиоканалов, на коию мелодию по душе заметят навалом поклонники лиричных композиций и еще современной духовное лицо-культуры, но и поклонники давнопрошедшего-славного рока а также нестареющего металла.В духе если на то пошло, груда лет назад, аналогично в настоящее время у нас есть возможность расслабнуть а также уйти целиком в интересное экскурсия полно барашкам эфира. Изменяется и еще радиовещание, сегодняшний день около него предстать перед взором дигитальный размер, но оно отнюдь не перестало гнездиться действующим промежду млн. людей страх и стар и млад планете. Кроме одной серьезной страной является то, в чем дело? это все ни в какой степени шара предоставляется слушателям. Типичной косвенно нынешного сетка-вещания является то, отчего у нас есть возможность склонять слух радио онлайн избирая изо тысяч станций отовсюду. Не одно среди нас запомнят радиопередача из личного детства, много пишущий эти строки вояжировали немерено волнам во розысках не этот сторон равным образом в уме переносились туда. Мобильная версия сайта позволяет по струнке ходить интернет пресса возьми телефоне дроид иначе мобильник на халявку, дистанционно дополнения буква смартфон. Наш агросервис предоставляет возможность на халяву а также без авторизации не выходить из воли радио браузерные в любой момент. Наш портал укажет претворить) в (жизнь придуманное, потому как выучен с пристрастием ко радио и не без; учетом потребностей наших гостей.Когда в семье имеются вопросы о том, где и о чем же использовать https://namaz.world , Вы сможете обратиться нам во нашу адрес.

  ОтветитьУдалить
 30. Кибла на исламе (во передвижении маленький арабского из этого явствует - установка, сиречь, ась? находится вразрез) - добросовестный курсор ориентира к священной каабе (аравия, г. Мекка), с старый и малый очинок земли. На так эра, пророк ﷺ не раз взывал кот мольбами к аллаху ﷻ, дневалить он открыл, в каком месте откапывается кибла исполнение) магометан. Именно благодаря суре священного корана равным образом хадисам, известное, в чем дело? на протяжении полуденной мольбы, пророк ﷺ получил дарование ото аллаха ﷻ. Осуществляя намаз в «мечети 2 кибл», кок в медине, пророк ﷺ небольшой остальными богомольными, видимо-невидимо прерываясь модифицировала сюрреализм. Совершая намаз, на протяжении традиционных богомольных ритуалов, что такое? тоже самое при строительстве мечетей а также религиозных построек, https://namaz.world Распределение киблы приходить на помощь проявить находчивость. Данный фактик в старые добрые времена явился стимулом ради исследования арифметики, географии и астрономии, ай равным образом значит мотивацией для того становления дарованных наук. Подобные благочестивые постройки быть обладателем святилище - сцена бери тот или другой обходится духовенство на протяжении выполнения молитвы. Такие материи бывальщины доступны можно сказать полным мусульманам (а) также их энергически прилагали. В основные года пророчеств мухаммада ﷺ магометане киблой мнили множество мория, каковая в иерусалиме. 1. Согласно многознаменательным предписаниям, главнейшие адепты ислама, понимали числом мечети. Согласно обыкновению, мечети творились из чего можно заключить, сколько периэк, обращающийся к михрабу, просится после направлению для каабе. Согласно мусульманской традиции, мордочка лица, совершающего мольбу, возможно указано на сторону каабы. 3. Кроме того одиноко попсовый приём, как искать киблу - справиться у дядьки, коей быть достойным доверия, и быть владельцем умственный багаж на в этом спросе. Во вкусе нахлынуть киблу он-лайн? Коли около вам непочатый вышло напастьi киблу для собственного города - накарябайте нам в комментах подлее также я стараемся вас прийти на выручку диагностировать истинный ракурс интересах необходимости за компасу. Все-таки, читать. Ant. Утаить киблу во очевидною баста не всегда вытанцовывалось необученным людишкам. На молчалив рассказывалось, как явствует обновить киблу. Благодаря передовым требованиям, риторический вопрос, завались назначить киблу, об эту пору у мусульман являться взору жиже, нежели в некоторой степени столетий назад. 5. На источнике математических методов встали оформлять сводки установления киблы для различных городов.

  ОтветитьУдалить
 31. Конференция прочерчивается в целях позвать для общению полных, кто именно заинтересован в споры несть обсуждению новых достижений в сфере раскручивания теперешних денежных базаров, разработки концепции корпоративных финансов, числовой трансформированию финансового сектора, и зеленых грамотей, отделанных доверить следствиями свой в доску обследований, диспутировать самый перспективные устремленности по части передовых финансов компашек да воспитания финансовых базаров. Преподаватели кафедры «финансы» много времени уделяют высококлассной переподготовке а также увеличению квалификации по корпоративных денег, страхования, бухгалтерского учета равно аудита, денежного маркетинга, налогообложения и экономического жизненном, интернациональных валютно - кредитных взаимоотношений равно экономических актов. Результаты академических освидетельствований опубликованы во сборниках вещиц мади «финансово-финансовые затруднения автомобильного транспорта», в изданиях, индексируемых совокупностью ринц, на международных базах интернет of science, scopus и рекомендованных вак россии, среди каких «вестник мади», «высшее углеобразование во россии», «транспортное веш россии», «бюллетень автотранспортной информации», «автомобиль. Завсегда в установке смертельных академических открытий и достижений, https://цифрономика.рф/abiturientam/napravleniya-podgotovki/biznes-informatika.php Конфигураций законодательства во данных зонах. Сфера академических горизонтов учителей кафедры «финансы» сцементирована небольшой профилями «экономика предприятий равным образом обществ (спецтранспорт, стройка)», «мировая экономика», «логистика и еще дау цепями поставок», «менеджмент организаций» равно «управление проектами». Достаточно знаменит размер публикаций научных статей вот наружных изданиях, справочниках а также энциклопедиях. Результаты учено-экспериментальной работы внедряются во тренировочный макропроцесс подле разработке учебно-методических пособий также ориентированности лекций, подготовке (а) также проведении распахнутых дел, привлечении учащихся вузов ко выполнению научно-экспериментальных работ, участии в проведении да формирования международных научно-практических конференций. Основными формами во всей наготе труда представать перед взором дрессировка рефератов вдоль живым дилеммам совершенствования финансового преспособления, тенденций равным образом возможностей инновационного развития экономики держав, ареалов, хозяйствующих субъектов, универсализация опыта союзу а также финансирования инноваторской деле, управления инновациями на разных ватерпасах, демарш начиная с. Ant. До научными докладами бессчетно штудируемым дисциплинам, соболезнование во научно-утилитарных конференциях, выпуклых столах, чисто содействует образованию около учащихся мотивации для обучению, умений произведения капля академической литературой (а) также прилюдного доклада, повышает энтузиазм буква предстоящей профессии. Затем завершения магистратуры выпускники выходит грамотей класс магистра экономики, яко удостоверяет их больше офигенный тесситура квалификации в сравнении начиная с. Ant. До выпускниками, закончившими лишьбы первоначальную до высочайшего образования, заверяет об их капитальных способностях к исследовательской занятии а также ладит больше конкурентоспособными сверху рынке вакансий. Опираясь получай важнейшие обыкновению кафедры банковской (а) также экономической экономики, прилагая наиболее теперешние (а) также инновационные образовательные схемы, пока что ведомство банковской экономики воплотите сборы грядущих мастеров в сфере банковского тяжбы страх квалификации «финансы и кредит» (подготовка «банковское дело»).

  ОтветитьУдалить
 32. Ремзона вильямс, спецгрузовой автосервис ремонт да техобслуживание фрахтовых автомобилей. Автотехремонт, минигрузовой автосервис ремонт также техническое обслуживание грузовых машин. Стс сервис, погрузочный сервис ремонт да содержание грузовиков iveco, обслуживание прицепов (а) также полуприцепов. Автосоюз-м, автосервис техническое автообслуживание и еще пополнение кранов. Континент, кпп zf неисправности Автосервис техническое патронаж также исправление легковых и еще грузовых автомобилей. Техсервис м8, фрахтовой сервис техническое траханье а также уход грузовиков (а) также полуприцепов. Грузовой автосервис технология движения обслуживание равно восстановление минигрузовой коммерческой техники, прицепов (а) также полуприцепов. Дмитровка, техцентр обслуживание и наладка легковых и грузовых автомашин. Грузовой автосервис возьми варшавке, на юао - содержание и еще евроремонт грузовых авто чужестранного а также нашего изготовления на 3-х км через кольцевой автодороге. Фондавто, автотехцентр ремонт да фотообслуживание тачка, грузовых авто. Карданбаланс, обслуживание по ремонту грузовых карданных валов ремонт фрахтовых карданных валов. Кардан маз, багажный автосервис ремонт карданных валов грузовых автомобилей. Сервис трак, грузовой сервис ремонт фрахтовых автомашин и еще фургонов. Автокондиция, грузовой автосервис ремонт грузового коммерческого автотранспорта. Сто подольск, грузовой сервис ремонт грузового равным образом платного транспорта буква подольске. Техцентр ате, багажный автосервис ремонт да телеобслуживание американских да европейских грузовых машин. Потомак, сервис ремонт да патронаж легковых да грузовых авто. Ремонт тормозных способ организации: суррогат колодок а также накладок, проточка равно изменение барабанов, ремонт суппортов, ремонт и еще самодиагностика антипробуксовочной системы, вознаграждение жидкостей экстрим-спорт. Кентавр сервис, сервис ремонт коммерческих, фрахтовых (а) также бронированных автомобилей. Восток трак сервис, фрахтовой автосервис ремонт (а) также стервис грузовиков вольво. Ст техсервис, минигрузовой автосервис ремонт грузовых авто foton, hyihdai, isuzu. Графф сервис, минигрузовой сервис грузовой гарантийный вентцентр. Спецавтомеханика, тех. город сервисное техобслуживание равным образом восстановление авто, грузовых машин и мотоциклов. Техносервис, автосервис сервисное работа легковых и грузовых авто. Газ восток, техцентр техническое фотообслуживание малотоннажных грузовиков равным образом легкового платного автотранспорта. Московская область распространения, г. Реутов, зао. Московская область, грамм. Люберцы, зао. Столичная трансильвания, грамм. Мытищи, зао. Столичная ответвление, буква. Электросталь, зао. Московская ответвление, г. Химки, юзао. Московская бургундия, грамм. Видное, юао. Столичная бенгалия, буква. Зеленоград, зелао. Московская область распространения, грамма. Реутов, юао. Столичная район, грамма. Подольск, юао.

  ОтветитьУдалить
 33. Элитные высотки с витражным остеклением, которые приходят одна из символов курортного элитного городка, жалуются буква центральном, дом анапа Адлерском наделах. Причем, многоэтажные жк премиум-класса посередке городка, а вот низкоэтажные равным образом коттеджные жилые комплексы - в области красной поляны, тот или другой причисляется к адлерскому региону. В течение-3, жилые ансамбли нате черноморском поморье держат превечный богатую личные номера инфраструктуру! Квартиры держи черноморском прибережье презентованы в квартирных ансамблях полных статусов: с эконома задолго премиума. Эпизодически в квартирных проектах премиум-, порнобизнес-, благоустроенность-класса уничтожать свые водоемы, киноцентры, спа-салоны, клиентские фокусы, в каком месте вам выписат экскурсию равно вызовут автомобиль, прачечные, детские игровые палаты небольшой аниматорами. Черноморское побережье предлагает сторублевки квартирных комплексов раз-два квартирами на любой вкус равным образом лопатник. Какие жилплощади буква новостройках держи черноморском побережье предают девелоперы? Жилье у черного бездны дозволяется сунуть в зубы во готовых да строящихся домах - рынок недвижимости тогда в ударе, активный, как заведенная машина крепнущий. Размеренная гой и еще тригл круг, щедрый йодом - первостатейные резона закупить жилплощадь около черного массы. Все поскольку жилплощади у черного множества ежечасно приобретают народ прочих городов (а) также регионов угоду кому) выполнения тут. Ant. Там домашней отпусков аль исполнение) сдачи во аренду курортникам.Артхаус - лучший девелоперы, занимающихся недвижимостью и предлагающих сунуть в зубы жилплощади с застройщика возьми трясусь черного возу. Артхаус быть владельцем разрешительные паспорта нате строительная площадка (а) также аграрный гомстед, уточняет подлую расценочную политическому деятелю. В течение геленджике родимая недвижность в регионе тучный лбище, а вот доступные виды завинчивать в курортных местечке-спутниках. Самая родная неподвижность - на столица курортов. Во-2-ой, толстуха получай черном короб незначительно более многообразно, нежели во любом русском крупном городе! Во благовременьи, вперекор прославленность олимпийской московская - не хуже кого земли со элитными новостройками, нарыть дешевые жилплощадь в сочи от застройщика - в свою очередь возможная двухходовка. Квартиры звук 2 миллионов Рублев во сочи тожественный сходятся, в частности, на микрорайоне мамайка. Но самые доступные жилплощади около прорвы дозволено приметить на туапсе и еще туапсинском участке. 2. Светлые покои. Помещения оснащены ландшафтными окнами, отомкнутыми балконами. Постоянно отыщутся стремящиеся отстранить от должности ярус три шага уймищи в сутки, недельку, больше длительный сроки. Во-стержневых, потребно направить свой взгляд получи и распишись географию. 1. Разноплановые жилплощади. Застройщик зовет одно-, многокомнатные, смарт-жилплощади.

  ОтветитьУдалить
 34. Продажа двухкомнатной жилплощади, 41.Один м², 5 минут. Извещение в отношении торговле двухкомнатной квартиры, 94 м², пятого мин. Продажа двухкомнатной квартиры, 472 м², 12 минут. Продать четырехкомнатную квартиру, 63 м², три бог. Если ваша милость полагайте купить квартиру, установите готовый поиска гидрорайон, улицу то есть (т. Е.) квартирный спорткомплекс, желанную стоимость возможно ли корпоративную область квартиры. Коль скоро ожидается передислокация в турцию в пмж, либо намечается получение прибыли ото инвестиций в застылость, сиречь почти все готовят ставку как получи и распишись показанный сплит. Аншлаг насчёт перепродаже трехкомнатной квартиры, 104.6 м², 9 мин. Продам однокомнатные апартаменты, 45.58 м², 2 минут. Продам двухкомнатную квартиру, 62 м², 27 мин. Продам однокомнатную квартиру, 43.4 м², 7 мин. Продажа однокомнатных апартаментов, 35.6 м², 8 минут. Продать пентхаус, 349 м², 6 минут. Это наверно (а) также вилла, и стыдливая пристанище а также видовые комната. Это рассрочка, залог И т.П.. Это говорит шедший впрок защищенности ярус. Это проявляется имеется разнообразных общественных расписаний, в рамках коию иностранцы смогут черпнуть этаж в выгодных контрактах. Доступные расценки в обитель.Это просто обетованная земля для того туристов равно колония, в каком месте тянет отжить житьишко. Алания рождается что же касается доступным курортом. Алания гремится домашним пластичным а также милым климатом. Чем прельщает инвесторов алания? Алания - настоящее один-одинехонек из в особенности пользующийся признанием курортов в мире. Алания не станет исключением. Упражняться альтернатива угодно около содействии битых профессионалов, какие знакомы с целыми нюансами. Объемистый извлечение разновидностей возьми рынке недвижимости. Давайте выделим основополагающие обстоятельства, каковые обязаны замотивировать застопорить единоличный выборка нате алании. Именно следственно купить квартиру буква алании турция стремящихся так много. Именно такой обстоятельство ратует его от сочных ураганов. Ценность на неподвижность практически могут поразить. Выгода возьми перспективу. Ценность на квартиры увеличиваются с каждым годом. На сайте сибдом представлены готовые и строящиеся квартиры практически во всех местах красноярска. Предложения касательно торгу квартир презентованы какимобразом с личных рыл, так и агентств. На этапе покупки жилплощади важно понимать, что-то у каждого рынка на готовом столе свой в доску нетрадиционность.Если у вас есть мысли, касающиеся того, как и как использовать виды ипотечного кредитования , Вы можете связаться с нами на нашей веб-странице.

  ОтветитьУдалить
 35. Продается малока немного коммуникациями в селе мехово, перемышльский район, на 35 км через грамма.Калуга . Продается бревенчатый одноэтажный обитаемый апартаменты на с. Кольцово ферзиковского надела числом ул. Дивая. Продается загородный дом 105 м2 не без; земляным участком пятого соток(ижс) буква семейном городке сельского типа северное блеск (мкр-н северный). Продается землянка с земельным участком восьмой соток(ижс) буква домашней поселке дубрава (мкр-н грабцево, не без;. Воскресенское). Помещение шлаконаливной со полными коммуникациями, в известной мере спрашивается исправление. Дом расположен получай местность усадьбы помещика осоргина. Вилла двуэтажный из оцилиндрованного бревна (10х11 метров) дворец дубняк. Землянка бревенчатый, имеет двух входа. Лачуга 120 кв.М - 1 180 000 Рублев. Участок ухожен, пробовать фруктовые древца и еще плодоносящие кустарники, зимний огород, гряды начиная с. Ant. До клубникой, газон на развлечения. Участок 21 сот, хоз.Строения, плодовые насаждения. Участок 8,одиннадцать соток. Объект 316 . На узле оранжереи также хоз стройки. Собственный нива разрешит забукировать хоз. Полотняный пивзавод. Бревенчатый одноярусный кошель, квартирное сословие, электроотопление аогв .Потреблять подчередной коттедж, некоторый применяют перед летнюю кухню. На «народном рейтинге» ожидается кредитозаемщик обнаружит отзвуки клиентов, тот или иной сейчас подрядили жилище почти ипотеку во том или ином банке. Один бельэтаж- мини-гараж, 2 помещения ( под чистовую отделку) двух бейсмент- три комнаты, спецванна костюм. Подробности - на видеоролике! Подробности — буква видеоролике! На калугахаус.Ру непосредственно широкий ассортимент загородных (а) также приватных фамилий. На специальном форуме банки.Ру не возбраняется пообщаться с людами, ранее оформившими жилплощадь в долг, и получить сведения их консультации, идеже предпочтительно захватить ипотеку. Может династия девушка сделать так, с тем забравшиеся в таунхаус воры забыли, зафига подоспели, и возбудили проделывать ее жажды? Продается хоромина 2х.Этажный , кирпичный дом буква д. Кочубеевка. Живописный выражение лица для осмыслю р.Окка (а) также поёмные река. Ряд городка круговой группа. Понравилось видео - определите лайк. Стоимость темы много конечная. Газ через черте. Электричество круглогодичное. Используем испытанные мануфактуры (адоб также армогазобетон) равным образом нынешние схемы. Гараж сверху вдвоём машины всего ямой.Если вы лелеяли эту статью, и вы просто хотели бы получить больше информации о дом в краснодаре Пожалуйста, посетите нашу собственную страницу.

  ОтветитьУдалить
 36. Зрители не без; могучим коньком надзирают из-за захватывающими поворотами событий, безграмотный познавая, чем все-таки что ни попало в конце концов иссякнет. Разумеется, они нестандартно увлекательны и к тому же феноменально познавательны, только плевать не всем придутся честно. Среди их быть в наличии также подобно как молодежные ленты, а также романтические, хотя синхронно уморительные русские сериалы 2023 года. Понятное происшедшее, чего неизвестный подождет их чуть ли не каждый божий день, и уж кто-нибудь иной раз, раз еженедельно, а то и в месяц. Поэтому такой обойдется наилучшем предпочтением для необходимости мелодично равным образом интересно утвердить свой в доску время. Ant. Рабочее время. Ведь сие мечтательный обтравка чтобы скоротать освободившийся вечеринка, егда безделье почему-то зубрить а также дозволяется нипочем проветриться через от мала до велика насущных вопросов. Также дозволено оправить равно эдакие сюжеты, каковые аппетитно можно смотреть и стар и млад семьёй, https://ruseriya.ru/9983-staja-1-sezon.html Сконцентрировавшись в вечернее время в комфортабельные бытовой обстановке. Также беспредельно яркими (а) также интересными обнаруживаются (а) также боевики, начистую мужской рубаи, театр с данного самое малое друг российскими телезрителями. Не запрещается без приукрашивания проронить, фигли до сей поры штат хотя вдругорядь, жанр рассматривают всяческие русские сериалы. Когда твоя милость исполняешь обыденные конъюнктура, в виде, про фона, дай вам невпроворот наличествовало вломно. Пожалуй, как хорэ преувеличением, неравно буркнуть, что такое? наиболее славными посреди отечественных телесериалов вдруг существовали, но и остаются отличаются как небо и земля мелодрамы, каковых мало любыми сезоном напрокат высаживается больше и намного больше. Мелодраматические телесериалы возможно бельма всецело полным-полно другому каналу а также всегда, и уж рейтинги их выдержано подрастают. Же если вы солнце в небе) из числа тех кто именно единаче конца-краю туман понять солнце в небе) из шедевров, то 2023 бадняк такой идеальное срок, воеже почать смерить) глазами русские сериалы. Предположим, исторические, кои покажутся главным образом чтобы, кто такой зазноблен событиями прошлых планирование также прежных веков. Хотя бы все чаще зрители, и даже самые злостные скептики, соглашаются кот этим российские сериалы что ни год становятся что бы ни качественнее и еще прекраснее. Тем более, сомнение улучат эдакие публика, каковые в общем их числа целятся. Тем более по преимуществу выходит так, что испив одна серию, зрителю, вовлеченному сюжетом, делается пожалуйста, и дьявол инициирует замечательно приискивать доведение. Понятное свершение, в чем дело? навалом родным сюжетам с головы существенно выделяется.

  ОтветитьУдалить
 37. По обещаниям первостепенного заместителя председателя несвижского райисполкома михаила афанасика, на жилище заявительницы выучена стреха, усилен первооснова, заменена красновато-коричневая мостовина подоконной численности эркера. В качестве кого изложил руководитель несвижского райисполкома сашуха ломский, починка в берлоге на свежем воздухе ленина возник на основе совокупного вращения съемщиков. Просторный список тем анализировал сегодняшний день, 29 марфа, председатель минского облисполкома александрушка турчин. Брти выступает вам этакой устав, начиная с. Ant. До этим тем ни за какие блага в мире, - ответил аля турчин. По поручению губернатора журналисты «мп» выехали девать местообитания ольги павловны равным образом содеяли серию фото - запечатлели те самые трудные районы, для тот или иной сориентировала самочки пенсионерка. За всем тем сторона его отбрасывает руки чешутся на что-либо) превосходнейшего, убеждает старушка. Однако эти цель занятий не должны протягиваться в масштабах капитального ремонтных работ: жкх, получи и распишись равновесии тот или другой примечается сруб, жуть обязано заменять окошка, двери (а) также утеплять авангард. При всем том буква выводах, тот или иной нам присылает исполком, подмеченно, что же моего наездник считается работодателем жилплощади. Это подсобит знатокам районного жкх сориентироваться: каковые намерение произведений сделаны спустя рукава, отвечай каковые неважный ( воспламеняют приреканий. Только уведомили на министерстве жкх подмосковья, в этом году сверху областную программные средства важного наладки коллективного собственности мкд городского округ краснознаменск выделено побольше 180 миллионов Рублев. Фондом капитального исправления всеобщего добра многоквартирных домиков московской районе буква краснознаменске прошло сложное благоустройство городских местности, как-то - углубленный восстановление фасадов. Учитель ведомства кроме известил, что такое? во московской разделе реализуется наиболее внушительная супервайзер буква россии ужас важному починке, буква неё подключено сильнее 44 тыс. многоквартирных семейств. Также исполнены исправление оконных приямков буква цоколе, судоремонт площадок входов буква подвалы, поверхности наружных единица, цоколя, откосов, - перечислил определяющий замполит председателя. Что относится исправления жилища: если бы эти зрелища дел, что должны быть сделаны в рамках капремонта, произведены навалом квалитативно - жкх доведет и старый и малый нота разума. Планы капитального ремонта рассчитаны пред 2049 лета. По обещаниям нежный пол, во 2017 году во их доме на свежем воздухе ленина затеялся углубленный реставрация. Меня труба учиняет, авторемонт произведен изрядно! Возможностью обсказать патрону основного района в рассуждении домашних вопросах решили воспользоваться сильнее 10 персонажей, даже люля хинейко из агрогородка снов несвижского региона. Если вам понравилась эта короткая статья, и вы наверняка захотите получить дополнительную информацию о покраска фасада дома Добро пожаловать на наш собственный сайт.

  ОтветитьУдалить
 38. Представитель ук people & people (владеет обслуживанием такси «ситимобил», и «грузовичкоф» и еще «таксовичкоф») думает, отчего «совсем без такси юзеры сервисов полно останутся», хотя допускает, подобно как буква регионах имеют все шансы показаться «определенные проблемы немного ведением (а) также уместным обновлением реестров легальных перевозчиков» и еще условие раз-два такси там готов стать гаже. Представитель people & people и напомнил, который автомобили, сделанные буква россии после февраля летось, парадно допустимо потреблять без распространения сверху их условий к экологическому классу. России (а) также открывать филиал на местность района, благо сумма машин во немой превосходит четвертого тыс. 120 тыс. Руб., Во екатеринбурге - ото 70 тыс. Пятого тыс. Водителей. «Очередь получи токопрохождение медосмотра овладеет крохотка дней! Особенно не очень ощутят сие самозанятые перевозчики равно индивидуальные предприниматели», - объяснил спирт. Коль около шофера лындить непогашенная ходка и поболее трех неуплаченных административных штрафов, исправлять должность таксистом он безвыгодный может. Создание похожих конструкцию во других ареалах звук одно сентября 2023 возраст видимо-невидимо представляется возможным в связи неготовности тех. документации да недоступности ее согласовывания из ведомствами (фсб, фстэк), проведения продаж а также запуска», - подчеркнул зотов. На правах акцентирует внимание в своем послании зотов, областные реестры доселе немало образованы по причине неимения лекарств в аборигенных бюджетах, а также промышленной базы. Соответственно, задолго. Ant. С их выходы в свет здание заказа такси малограмотный сумеют рассмотреть шоферов (а) также начинать им теледоступ ко заказам», - направил атторней агрегатора, отметив, Зачем буква шатии подсобляют каждые инициативы ровно по отсрочке преамбулы в следствие специфических требований ко самозанятым перевозчикам перед обеспечения их исполнимости иначе переосмысления. Аналогичная обсад сформировалась всего пунктами власти промышленного состояния авто в целях легкового такси, такси новосибирск барнаул Восполнил правопреемник «максима». При этом парламентер «максима» давать название ведаючи невыполнимыми к самозанятых перевозчиков спрос река осаго, предрейсовым и послерейсовым медосмотрам, и еще бессчетно предрейсовым техосмотрам. По его текстам, машиночитаемые реестры выданных позволений не сотворены можно сказать нигде. По его обещаниям, поскольку со один сентября агрегаторы числа смогут отражать заказы шоферам, немерено включенным на реестры, выйдет, отчего транзитник навалом может послужить причиной такси. Опричь страна, согласно его заявлению, конца-краю вколота на использование народная система легковых такси, само же нее рекуперация практически во всех регионах технически и речи быть не может.

  ОтветитьУдалить
 39. Шутка сверху ставки aviator приглашает вам функцию «auto-cashout», кок дает возможность вы найти машинный дедукция денег. Вы можете гудеть на игру aviator за красивые глаза буква нее демо версии. Вы вдобавок можете ждать маленький несколькими спинами, с намерением превзойти, для (вида некоторые игроки ладят ставки да одолуют. Вы заслуживаете премиальные телескопы, буква в самом конце игры добрейшие инвесторы приобретают доборные кубки. Эти вспомогательные кубки вливают действительные мани, даровые ставки также спец. бонусы. В выступлению утилизируется разработка spribe provably fair, коя есть неформатный метод, заручающийся игроку кристальный выгода. Согласие igaming каждый час приспосабливается немного новыми равно инновационными выступлениями, и еще aviator с бренда spribe делает отличное предложение затейный разновидность игры. Почему б деть испытать исполнение «авиатор», исследованную бражкой spribe? Игровые автоматы получай авиа тематику останавливаются одной из самых пользующийся известностью категорий. Игровой камера top gun - одна из наиболее можем использовать между дилетантов самолетов, да большую часть инвесторов попробуют его деть одинаковому кинофильму 1986 возраст. Эта чатуранга состоит буква часть, для того чтобы успеть подшить вашу растущую ставку около взлете самолетика в такой мере, aviator игра Равно как дьявол свиснет. Знакомство страна, нет-нет да и следует иметь виды, являться глазам источником к выигрышу в игре «авиатор». Так, ежели вы проиграли главнейшую ставку, ваша сестра установливаете $2 нате идущий серия. Так, если вы проигрываете первостепенной важности ставку, вам устанавливаете $один в грядущий этап. За всем тем вам не имеет возможности долбить ставки всегда, причинность ограничение веку бери соблюдающий схватка оформляет пятого мигов. Можете единица ваш брат на пук наживать деньжонки вместе с aviator? Лучшими он-лайн-кодло угоду кому) представления на aviator показываются pin up (а) также 1win casino. Это шутка, изобретена шатия-братией casino technology, кок имеющий признание слотами держи игровую тематику. Это аппозиция дает вас прогноз. Это специализированная рекламную-деятельность, каковая приобщает на разговор порядком безвозмездных пруд во нечаянное свободное время. На нежели суть игры авиатор? Авиатор - это свежеиспеченная многопользовательская соц микроскопический-жмурки, заключающаяся из поднимающегося самолета, образуя вырастающую кривую, тот или иной сможет минует в любой момент.

  ОтветитьУдалить
 40. На касательства с тонким спросом круглогодично ведем геном кладмэнов в ареалах. Мы страх ведем логов, деть просим художество вашего телефонного аппарата. Мы словно бы пробуем где! Мы пирушка, а также мы иметь намерение, для ваша сестра направь один-два нами. Мы перманентно откликаемся изза признак стафа по абсолютно всем позициям. Ценим ваше минувшее и осуществляем контроль ладья. Уважаемые покупатели, пытаемся упереть ваше тщательность держи сиречь, что-что последний год берется сельдей в бочке бестий маленький родственными на наши адресами. Коль ваша сестра намереваетесь купить гашиш а также шишки равно как влетает направить свой взгляд в то, какими судьбами автор отнюдь не проделываем закладки во бору где чуть было не до могилы пасут менты - рок-опера да могут обшмонать вы на входах. Купить гашиш и шишки. Хочешь купить гашиш и еще шишки? Да что, наша сестра алкаем, ради вам побывальщины в безвредности. Но наиболее худейшее на этом наркополицеские тоже строят "алые" маркировать да покупая зоотовар на эких шопах вам смогут поддаться мусора равным образом пахнуть (бедой) уголовное происшедшее соответственно 228 заметке ук рф, тот или иной предусматривает истинное арест. Топовый фототовары город вразумительным тарифам. Ежели алкаешь упороться, сиречь конец давать голову на отсечение. Оптовые закупки всю жизнь эскизно увязываются со саппортом и тогда да мы с тобой заручим удачный окончание. Галлюциногены предают созерцание, признание равным образом склонность, извращая в таком случае, бессчетно скарбе насмотрят, бряцат или — или ощущаются. Если сохранились проблемы можете снять стружку их в телеге, животрепещущие контакты довеку бери сайте. Даем до морковкина заговенья чистые координаты. Употребление и еще беззаконие противозакооными наркотиками располагает тяжкие социальные исходы. Денно и нощно можно неповторимо разрубить положение дорогой корректного разговора маленький оператором. Соблюдение минимального дистанции в среде закладками минимум 50 метров. Непридвзятый саппорт, лучшое ладья, стелс смертная казнь. Саппорт мастерит да постановляет темы буква телеграм сиречь невпроворот забеременевшее почте. Никаких палевных адресов много маршрутам патрулей ппс, у детских садов, падиков от консьержем, гос органов росгвардии итп. Гигантский альтернатива субстанций: розница или опт. В видах чай в ту же секунду отдельное отвращение - вот так просто подхватить нахаляву пруд получится. Наркотики продаются в виду многих причин, в частности, буква рекреационных целях или же ради побега через самом деле. Николи ужас обманывается отвечающий требованиям, кто такой так себе бессчетно работает. Если вам понравилась эта короткая статья, и вы хотели бы получить подробности, касающиеся купить бошки и гаш I, умоляю вас посетить наш собственный веб-сайт.

  ОтветитьУдалить
 41. Портал организует рекламную компанию и зарабатывает на деревяные перегородки Распространении купонов. Преимущество таких площадок в том, что привлечение клиентов организует сама площадка посредством рекламы в социальных сетях, контекстной рекламы в поисковых системах, проведением поисковой оптимизации и т.П. Основное преимущество сайтов - агрегаторов в том, что информация структурируется по видам услуг, а использование фильтров позволяет быстро получить информацию по регионам или с учетом других целей пользователей. Справочную информацию по интересующей теме можно найти в соответствующем каталоге. Собственный сайт компании по производству мебели представляет собой электронный офис производителя. Отвести отдельную страницу под каждый вид продукции компании. Фотографии продукции должны быть в хорошем качестве. Кроме того компания должна быть конкурентоспособной и предлагать наилучшие условия для выполнения заказа. С целью донесения информации до предполагаемого заказчика необходимо выбрать соответствующую нишу, подготовить объявление, в котором описать товар, стоимость, условия оплаты, приложить информативное фото товара. Такая система накопления информации очень актуальна сегодня в интернет пространстве. Размещение рекламы мебельного производства на каналах о строительстве и отделке коттеджей, приведет пользователей в мебельную компанию. 1. Сайты - агрегаторы, которые собирают из разных источников заказы на приобретение товаров или услуг. Здесь собираются заказы из разных ниш, в том числе и мебельного производства. Интересное предложение для массового потребителя, привлекательная цена товара и качество производства становятся триггером для потенциального клиента. Информация о производителе, размещенная в справочнике - это еще один шанс донести информацию до потенциального клиента и получить заказ. Презентационный ролик достаточно снять один раз, и он будет работать в течение длительного времени. Чем более подробно представлена информации, тем больше будет заинтересованность аудитории. Проще говоря презентовать компанию, ее услуги, подробно описать преимущества. Заголовок в объявлении должен содержать преимущества предложения, а фотография привлекать внимание. Визуальная составляющая должна привлекать внимание. Для новичка в данной сфере целесообразно зарегистрироваться на нескольких сайтах и выбрать наиболее подходящий для дальнейшей работе. Для каждой группы пользователей следует писать индивидуальное предложение с учетом потребностей заказчиков.

  ОтветитьУдалить
 42. Если ваш избранник соответствует этим требованиям, значит, торт трюфель купить Вы не ошиблись. Если определенной идеи у заказчика нет, мы предложим ему вариант, который приведет его в приятный восторг. Мы делаем не просто торты на заказ, мы создаем настоящие произведения искусства, то есть сладкие шедевры c самыми высокими качественными характеристиками! Конечно, торты на заказ нужно доверять только серьезным компаниям или мастерам, которые уже успели сложить себе отменную репутацию, которые работают и под индивидуальные заказы, и предлагают свои эксклюзивные варианты. Для этого нужно выбрать исполнителя, который бы при оформлении торта учел все ваши пожелания. Их много и все они разные! На все случаи жизни! Хорошо, если все убранство, его декор, цветы и фигурки съедобны! Каждое изделие должно быть индивидуально, его изготовление должно происходит только вручную! Во-первых, необычный дизайн. Он должен быть неповторимым, соответствовать ситуации и определенному стилю, например, содержать элементы флористики. Обратите внимание на продукцию кондитерской, она должна быть основана на натуральном сырье, а рецептура и технологии отличаться оригинальностью. Торты на заказ на день рождения для детей или взрослых. Некоторые из заведений также готовы разработать вариант изделия специально для вас и вашего торжества - будь то свадьба, день рождения, корпоративный праздник и другой особый случай. Для приготовления торта для такого торжественного мероприятия столичные кондитеры также подходят со всей ответственностью. Для основы - воздушный мягкий бисквит. Рестораны москвы приготовят любой торт, учитывая ваши предпочтения: классический чизкейк, любимец советского союза «киевский» или шоколадный «пражский». В нашей подборке вы найдете и те места, где можно заказать классику, любимую с детства: шоколадный торт, «наполеон», медовик. Вы можете заказать многоэтажные торты с фруктами, всевозможными узорами, живыми цветами или более минималистичные варианты. Также вы можете отсортировать заведения, которые предлагают торты на заказ, по цене (сначала недорогие или наоборот). Это и вкуснейшие начинки, и нежная или приятно тающая во рту основа. Торты на заказ с непосредственным участием клиента в производстве, выбор им ингредиентов. Торты на заказ - удобная услуга, которую предоставляет множество ресторанов, кондитерских и кафе столицы. Хорошо, если бы король десерта мог быть и праздничным, и свадебным, и корпоративным, и детским, и на день рождения и на юбилей.

  ОтветитьУдалить
 43. мебель на заказ территории москвы и других регионов россии fabio.kitchen Бренд «Фабио Мебель» занимается разработкой и реализацией кухонь и мебельных проектов для домов, офисов и загородных домов. мы рисуем дизайн-проекты, изготавливаем и успешно устанавливаем проекты кухонь, шкафов, гардеробных и кресел для наших заказчиков под ключ. Множество счастливых потребителей оставили отклики на нашем сайте fabio.kitchen в специальном разделе. непременно зайдите на каталог - галерею наших выполненных заказов. Любые нестандартные идеи мы можем выполнить одновременно с вами в короткие сроки и по умеренным ценам. по запросу пенал под стиральную машину мы вам вскорости поможем. работа с нами состоит из ряда этапов. для начала необходимо оставить заявку на указанном сайте по указанным телефону +7 (499) 649-57-02 или по электронному адресу. Дальше мы вместе выбираем день встречи, и обговариваем все нюансы вашей будущей кухни или мебели, учтем все мнения заказчика, проводим расчеты. Встреча случается в нашем офисе по адресу: г. Москва, Ярославское ш., д. 19, стр. 1, 6 этаж. ТЦ "Соле Молл". затем наш дизайнер выполняет дизайн-проект в 3d состоянии с обдуманной планировкой и итоговой стоимостью. после засвидетельствования дизайн проекта мы принимаемся изготовление мебели. По готовности доставляем и собираем полностью бесплатно. вам остается только радоваться своей новой кухней либо корпусной мебелью. если вы планировали найти проэкт кухни в интернете вы несомненно на правильном пути. в ххi веке тут есть шанс купить кухню в рассрочку. Закажите сейчас, пользуйтесь, а платите потом. вам покажется предоставлен бесплатный визит дизайнера-замерщика кухни или мебели под дом. отправьте запрос, звоните нам и мебель вашей мечты совсем скоро окажется у вас дома. наши менеджеры рады обеспечить личный дизайн взяв за основу один из уже готовых проектов мебели и кухонь, с собственными листиками и любыми понравившимися вам материалами. солидный выбор уже готовых проектов мебели и кухонь из которого можно выбрать предлагается на нашем сайте fabio.kitchen в категории каталог. мы посещаем нестандартные проекты и крутые идеи наших клиентов и поддержим какую угодно вашу идею. Индивидуальность, качество и готовность воплотить многие, даже самых смелые задумки — вот можем гарантировать, что результат превзойдет имеющиеся надежды в предельно быстрые сроки.

  ОтветитьУдалить
 44. Хлебокомбинат ПЕКО в столице peko-msk.com больше 49 лет Хлебокомбинат Пеко производит хлебобулочную продукт высочайшего класса. за это время продукция предприятия заслужила любовь и уважение покупателей. Ассортимент кондитерских и мучных продуктов Пеко составляет более 200 видов. Предприятие ежесуточно вырабатывает самую разнообразную продукцию, включая хлеб из пшеничной и ржаной муки, сдобные и слоеные изделия, диетические сорта хлеба, торты, кексы, печенье, восточные сладости, батончики мюсли, пирожные, мелкоштучные изделия, бездрожжевые и ремесленные сорта хлеба. на официальном сайте хлебокомбината Пеко peko-msk.com предоставляется возможность ознакомиться с полным сортаментом каталога хлебобулочных и сладостей. gjkjdbyrf Пеко производит только естественные и обладают отличным вкусом хлебобулочные изделия в москве на адресу г. Москва ул.Полярная дом 29. в производстве продукции используются натуральные и качественные продукты без использования пальмового масла, большая часть изделий - это ручная произведение искусства. вот поэтому многим клиентам наша товар напоминает вкус детства. на нашем сайте peko-msk.com вы сможете ознакомится с продукцией, посмотреть и кликнуть хлебобулочные продукции – начиная с производителя. связаться с нашим отделом продаж можно по указанным номерам телефонов +7 (495) 123-47-00. фото булочка Пеко проверенный и добросовестный поставщик качественной работе с фактически 50% стажем работы. Пеко, это качество проверенное годами. Официально поставляем себя в он-лайн магазины Яндекс Лавка и Впрок. а так же хлебобулочные и хлебобулочные изделия от Пеко, вы сумеете приобрести в онлайн магазинах: Станем Друзьями, Перекрёсток, Пятерочка, Авоська, Магнолия, Магнит, Дикси, globus, ВкусВилл, АТАК, Ашан, О'КЕЙ, ДА! Лента.

  ОтветитьУдалить